Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Swedbank Card Services AB

Information 2013-12 2012-12 2011-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2013-12 2012-12 2011-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 274 510 2 077 000 1 918 720
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 127 660 100 900 94 645
Total omsättning 2 402 170 2 177 900 2 013 365
Rörelsens kostnader 2013-12 2012-12 2011-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 991 570 1 761 500 1 645 120
Personalkostnader 66 592 58 989 80 781
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 058 162 -1 820 489 -1 725 901
Rörelseresultat 344 008 357 411 283 238
Resultat 2013-12 2012-12 2011-12
Resultat före skatt 357 124 355 279 277 412
Skatt 75 376 95 516 73 276
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 344 008 357 411 283 238
Årets resultat 281 748 259 763 204 136
Jämförelsestörande poster 2013-12 2012-12 2011-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2013-12 2012-12 2011-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2013-12 2012-12 2011-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 344 008 357 411 283 238
Bokslutsdispositioner 2013-12 2012-12 2011-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 13 116 -2 132 -5 826
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2011-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2011-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2011-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2013-12 2012-12 2011-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2013-12 2012-12 2011-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2013-12 2012-12 2011-12
Kundfordringar 252 567 229 246 192 515
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 532 260 831 836 743 098
Summa kortfristiga fordringar 1 784 830 1 061 080 935 613
Kassa och bank 2013-12 2012-12 2011-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0
2013-12 2012-12 2011-12
Summa omsättningstillgångar 1 784 830 1 061 080 935 613
Summa tillgångar 1 784 830 1 061 080 935 613

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2013-12 2012-12 2011-12
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000 50 000
Fritt eget kapital 2013-12 2012-12 2011-12
Balanserat resultat 258 835 269 250 -25 029
Erhållna/lämnade koncernbidrag -281 000 -335 000 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 281 748 259 763 204 136
Summa fritt eget kapital 259 583 194 013 179 107
2013-12 2012-12 2011-12
Summa eget kapital 309 583 244 013 229 107
Summa obeskattade reserver 7 958 21 073 18 941
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2013-12 2012-12 2011-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2013-12 2012-12 2011-12
Skulder till kreditinstitut, korta 352 920 250 012 250 001
Leverantörsskulder 21 814 23 740 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 335 000 0
Övriga kortfristiga skulder 1 092 550 187 244 437 564
Summa kortfristiga skulder 1 467 290 795 996 687 565
2013-12 2012-12 2011-12
Summa eget kapital och skulder 1 784 830 1 061 080 935 613

Noter

2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 63 83 87
Löner till styrelse & VD 10 617 11 513 6 178
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 37 823 38 808 37 759
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 12 880 20 765 26 552
2013-12 2012-12 2011-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 092 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet (%) 121,64 % 133,30 % 136,08 %
Soliditet (%) 17,67 % 24,46 % 25,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 109,05 % 137,71 % 116,53 %
Riskbuffert (%) 19,27 % 33,68 % 30,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,12 % 17,21 % 14,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 769 606 505