Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Swecem AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 82 999 66 633 28 208 17 896
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 720 2 709 177 97
Total omsättning 83 719 69 342 28 385 17 993
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 4 695 2 630 2 249 -21
Råvaror och förnödenheter 65 690 52 469 18 384 5 323
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 377 5 380 3 862 4 342
Personalkostnader 6 102 4 890 4 212 4 480
Avskrivningar 3 476 625 105 105
Summa rörelsekostnader -87 340 -65 994 -28 812 -14 229
Rörelseresultat 5 154 7 647 3 809 3 662
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -8 256 452 3 398 3 582
Skatt -143 176 -41 -98
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 908 7 068 3 503 3 627
Årets resultat -1 705 264 -348 -383
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 247 579 305 33
Externa räntekostnader 1 0 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 908 7 068 3 503 3 627
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 6 408 -12 -3 787 -4 063
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -12 164 -6 616 -105 -45
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 682
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 55 849 24 090 577 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 32 176 7 387 21 472 12 119
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 88 025 31 477 22 049 12 801
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 612 94 270 372
Summa finansiella anläggningstillgångar 612 94 270 372
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 88 637 31 571 22 319 13 173

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 10 083 5 388 2 758 509
Summa varulager 10 083 5 388 2 758 509
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 3 459 1 072 5 219 88
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 695 2 947 1 383 970
Övriga kortfristiga fordringar 223 2 044 3 577 2 077
Summa kortfristiga fordringar 16 377 6 063 10 179 3 135
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 78 78 78 78
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 26 538 11 529 13 015 3 722
Summa tillgångar 115 175 43 100 35 334 16 895

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 267 3 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 598 0 350 383
Årets resultat -1 705 264 -348 -383
Summa fritt eget kapital 160 267 2 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 260 367 102 100
Summa obeskattade reserver 19 357 7 193 577 472
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 592 109 108 275
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 593 5 981 8 675 1 715
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 88 652 27 315 23 850 12 297
Övriga kortfristiga skulder 3 721 2 135 2 022 2 036
Summa kortfristiga skulder 94 966 35 431 34 547 16 048
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 115 175 43 100 35 334 16 895

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 3 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 17,33 % 17,33 % 29,69 % 20,02 %
Soliditet (%) 12,61 % 13,15 % 1,49 % 2,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,90 % 124,69 % 664,39 % 809,84 %
Riskbuffert (%) 3,23 % 16,19 % 9,90 % 21,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,20 % 9,74 % 11,33 % 20,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0