Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Swecem AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 106 853 82 999 66 633 28 208
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 817 720 2 709 177
Total omsättning 194 670 83 719 69 342 28 385
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -7 426 4 695 2 630 2 249
Råvaror och förnödenheter 58 251 65 690 52 469 18 384
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 19 216 7 377 5 380 3 862
Personalkostnader 9 550 6 102 4 890 4 212
Avskrivningar 4 063 3 476 625 105
Summa rörelsekostnader -83 654 -87 340 -65 994 -28 812
Rörelseresultat 95 472 5 154 7 647 3 809
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 86 690 -8 256 452 3 398
Skatt -92 -143 176 -41
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 93 516 3 908 7 068 3 503
Årets resultat -2 406 -1 705 264 -348
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 961 1 247 579 305
Externa räntekostnader 0 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 6 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 93 516 3 908 7 068 3 503
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -89 188 6 408 -12 -3 787
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -6 826 -12 164 -6 616 -105
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 51 786 55 849 24 090 577
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 99 405 32 176 7 387 21 472
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 151 191 88 025 31 477 22 049
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 863 612 94 270
Summa finansiella anläggningstillgångar 863 612 94 270
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 152 054 88 637 31 571 22 319

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 656 10 083 5 388 2 758
Summa varulager 2 656 10 083 5 388 2 758
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 8 343 3 459 1 072 5 219
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 907 12 695 2 947 1 383
Övriga kortfristiga fordringar 27 743 223 2 044 3 577
Summa kortfristiga fordringar 48 993 16 377 6 063 10 179
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 78 78 78 78
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 51 727 26 538 11 529 13 015
Summa tillgångar 203 781 115 175 43 100 35 334

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 160 267 3 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 300 1 598 0 350
Årets resultat -2 406 -1 705 264 -348
Summa fritt eget kapital 54 160 267 2
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 154 260 367 102
Summa obeskattade reserver 26 184 19 357 7 193 577
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 803 592 109 108
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 923 2 593 5 981 8 675
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 162 474 88 652 27 315 23 850
Övriga kortfristiga skulder 5 243 3 721 2 135 2 022
Summa kortfristiga skulder 176 640 94 966 35 431 34 547
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 203 781 115 175 43 100 35 334

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 7 3 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 27,78 % 17,33 % 17,33 % 29,69 %
Soliditet (%) 9,55 % 12,61 % 13,15 % 1,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 480,76 % 26,90 % 124,69 % 664,39 %
Riskbuffert (%) 45,78 % 3,23 % 16,19 % 9,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 85,68 % 3,20 % 9,74 % 11,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0