Nyckeltal för Svets & Slip Service i Kinnared AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 144 2 063 1 549 1 479
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 0 0 0
Total omsättning 2 148 2 063 1 549 1 479
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 285 335 202 177
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 724 659 596 523
Personalkostnader 804 873 768 632
Avskrivningar 24 18 29 29
Summa rörelsekostnader -1 837 -1 885 -1 595 -1 361
Rörelseresultat 310 179 -46 118
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 220 132 -25 81
Skatt 54 29 0 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 303 176 -54 110
Årets resultat 166 103 -25 62
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 3 8 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 303 176 -54 110
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -83 -44 29 -29
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 52 76 30 59
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 52 76 30 59
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 52 76 30 59

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 10 10 10 10
Summa varulager 10 10 10 10
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 376 194 157 208
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 97 57 159 167
Summa kortfristiga fordringar 473 251 316 375
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 147 133 5 13
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 629 394 331 399
Summa tillgångar 681 470 361 458

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 3 -20 5 4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 166 103 -25 62
Summa fritt eget kapital 169 83 -20 66
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 269 183 80 166
Summa obeskattade reserver 127 44 0 29
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 89 104 173 84
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 195 139 108 180
Summa kortfristiga skulder 284 243 281 264
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 681 470 361 458

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 2 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 80 0 60
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 218,31 % 158,02 % 114,23 % 146,97 %
Soliditet (%) 53,25 % 45,84 % 22,16 % 40,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 83,56 % 81,70 % -67,50 % 58,71 %
Riskbuffert (%) 43,32 % 36,91 % -15,59 % 22,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,81 % 8,39 % -4,00 % 6,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!