Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Svets & Slip Service i Kinnared AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 063 1 549 1 479 1 328
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 063 1 549 1 479 1 328
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 335 202 177 139
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 659 596 523 450
Personalkostnader 873 768 632 560
Avskrivningar 18 29 29 24
Summa rörelsekostnader -1 885 -1 595 -1 361 -1 173
Rörelseresultat 179 -46 118 155
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 132 -25 81 152
Skatt 29 0 20 30
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 176 -54 110 152
Årets resultat 103 -25 62 121
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 8 7 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 176 -54 110 152
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -44 29 -29 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 76 30 59 88
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 76 30 59 88
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 76 30 59 88

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 10 10 10 10
Summa varulager 10 10 10 10
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 194 157 208 258
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 57 159 167 91
Summa kortfristiga fordringar 251 316 375 349
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 133 5 13 10
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 394 331 399 370
Summa tillgångar 470 361 458 458

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat -20 5 4 103
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -70
Årets resultat 103 -25 62 121
Summa fritt eget kapital 83 -20 66 154
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 183 80 166 254
Summa obeskattade reserver 44 0 29 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 104 173 84 110
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 139 108 180 95
Summa kortfristiga skulder 243 281 264 205
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 470 361 458 458

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 80 0 60 150
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 158,02 % 114,23 % 146,97 % 175,12 %
Soliditet (%) 45,84 % 22,16 % 40,91 % 55,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 81,70 % -67,50 % 58,71 % 59,84 %
Riskbuffert (%) 36,91 % -15,59 % 22,97 % 32,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,39 % -4,00 % 6,96 % 11,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0