Koncernredovisning för Sveriges godaste matmarknad AB

Information 2019-08
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 103 845
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 853
Total omsättning 104 698
Rörelsens kostnader 2019-08
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 80 283
Övriga externa kostnader 30 252
Personalkostnader 30 731
Avskrivningar 2 681
Summa rörelsekostnader -143 947
Rörelseresultat -39 435
Resultat 2019-08
Resultat före skatt -40 799
Skatt 17
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -40 799
Årets resultat -40 815
Jämförelsestörande poster 2019-08
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 1 364
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -40 799
Bokslutsdispositioner 2019-08
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 8 494
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 26 206
Summa materiella anläggningstillgångar 34 700
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 600
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 600
2019-08
Summa anläggningstillgångar 36 300

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 8 176
Summa varulager 8 176
Kortfristiga fordringar 2019-08
Kundfordringar 270
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 403
Summa kortfristiga fordringar 5 673
Kassa och bank 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 2 296
2019-08
Summa omsättningstillgångar 16 146
Summa tillgångar 52 446

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08
Aktiekapital 958
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 156 802
Summa bundet eget kapital 157 760
Fritt eget kapital 2019-08
Balanserat resultat -121 367
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 17 917
Årets resultat -40 815
Summa fritt eget kapital -144 265
2019-08
Summa eget kapital 13 495
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2019-08
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 16 015
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 16 015
Kortfristiga skulder 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 1 905
Leverantörsskulder 13 205
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 7 825
Summa kortfristiga skulder 22 935
2019-08
Summa eget kapital och skulder 52 446

Noter

2019-08
Antal anställda 62
Löner till styrelse & VD 1 783
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 18 547
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 7 512
2019-08
Företagsinteckningar 29 160
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 1 690
Summa säkerheter 30 850
Villkorat aktieägartillskott 17 917
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 17 917
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 1 905
Utdelning 0
2019-08
Kassalikviditet (%) 34,75 %
Soliditet (%) 25,73 %
Avkastning på eget kapital (%) -302,33 %
Riskbuffert (%) -78,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -40,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 328
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Sveriges godaste matmarknad AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 177 15 0 46 589
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 148 63 38 944
Total omsättning 1 325 78 38 47 533
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 469 22 0 36 136
Övriga externa kostnader 7 164 5 806 3 220 11 908
Personalkostnader 6 492 5 318 2 768 17 573
Avskrivningar 0 0 0 1 050
Summa rörelsekostnader -14 125 -11 146 -5 988 -66 667
Rörelseresultat -12 827 -11 067 -5 949 -19 135
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Resultat före skatt -13 431 -12 085 -6 226 -19 885
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -13 431 -12 085 -6 226 -19 885
Årets resultat -40 844 -41 493 -28 371 -19 885
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 604 518 277 752
Övriga finansiella kostnader 0 500 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -13 431 -12 085 -6 226 -19 885
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Koncernbidrag -27 413 -29 408 -22 146 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 16 930 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 19 199 16 661 19 858 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 600 600 600 600
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 999 17 411 20 608 750
2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Summa anläggningstillgångar 19 999 17 411 20 608 750

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Kundfordringar 2 1 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 024 826 70 24 934
Övriga kortfristiga fordringar 1 802 1 551 290 495
Summa kortfristiga fordringar 2 828 2 378 360 25 429
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 073 297 157 1 552
2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Summa omsättningstillgångar 3 901 2 675 516 26 981
Summa tillgångar 23 900 37 016 21 124 27 731

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Aktiekapital 958 847 345 280
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 110 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 068 847 345 280
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Balanserat resultat 35 354 62 069 39 227 36 079
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 17 917 0 0 0
Årets resultat -40 844 -41 493 -28 371 -19 885
Summa fritt eget kapital 12 427 20 576 10 856 16 194
2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Summa eget kapital 13 495 21 423 11 201 16 474
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 889 3 889 4 074 8 386
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 123 6 465 2 462 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 012 10 354 6 536 8 386
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 185 926 842
Leverantörsskulder 3 625 1 089 1 169 509
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 767 3 964 1 292 1 521
Summa kortfristiga skulder 5 393 5 238 3 387 2 872
2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Summa eget kapital och skulder 23 900 37 016 21 124 27 731

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Antal anställda 4 7 7 43
Löner till styrelse & VD 1 783 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 859 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 528 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Företagsinteckningar 7 000 7 000 7 000 13 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 000 0 0 690
Summa säkerheter 8 000 7 000 7 000 13 690
Villkorat aktieägartillskott 17 917 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 15 816 16 698 12 790 13 000
Summa ansvarsförbindelser 33 733 16 698 12 790 13 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-12
Kassalikviditet (%) 72,33 % 51,07 % 15,26 % 939,45 %
Soliditet (%) 56,46 % 57,87 % 53,02 % 59,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -99,53 % -56,41 % -55,58 % -120,71 %
Riskbuffert (%) -59,47 % -36,43 % -30,95 % -75,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 192,44 % -87 353,33 % 0,00 % -44,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 911 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!