Sveriges godaste matmarknad AB

556980-4171 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sveriges godaste matmarknad AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2017-08 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 08 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-08 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 46 589 30 246
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 38 944 826
Total omsättning 38 47 533 31 072
Rörelsens kostnader 2017-08 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 36 136 23 392
Övriga externa kostnader 3 220 11 908 8 291
Personalkostnader 2 768 17 573 11 813
Avskrivningar 0 1 050 1 065
Summa rörelsekostnader -5 988 -66 667 -44 561
Rörelseresultat -5 949 -19 135 -13 491
Resultat 2017-08 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -6 226 -19 885 -13 671
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 226 -19 885 -13 671
Årets resultat -28 371 -19 885 -13 671
Jämförelsestörande poster 2017-08 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2017-08 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 277 752 184
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-08 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 226 -19 885 -13 671
Bokslutsdispositioner 2017-08 2016-12 2015-12
Koncernbidrag -22 146 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2017-08 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-08 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 300
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 300
Materiella anläggningstillgångar 2017-08 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 3 661
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 14 199
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 17 860
Finansiella anläggningstillgångar 2017-08 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 19 858 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 600 600 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 608 750 0
2017-08 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 20 608 750 18 160

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-08 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 3 512
Summa varulager 0 0 3 512
Kortfristiga fordringar 2017-08 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 33
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 70 24 934 0
Övriga kortfristiga fordringar 290 495 686
Summa kortfristiga fordringar 360 25 429 719
Kassa och bank 2017-08 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 157 1 552 692
2017-08 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 516 26 981 4 923
Summa tillgångar 21 124 27 731 23 083

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-08 2016-12 2015-12
Aktiekapital 345 280 196
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 345 280 196
Fritt eget kapital 2017-08 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 39 227 36 079 19 803
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -28 371 -19 885 -13 671
Summa fritt eget kapital 10 856 16 194 6 132
2017-08 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 11 201 16 474 6 328
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-08 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 074 8 386 3 158
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 462 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 536 8 386 3 158
Kortfristiga skulder 2017-08 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 926 842 3 068
Leverantörsskulder 1 169 509 3 517
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 292 1 521 7 012
Summa kortfristiga skulder 3 387 2 872 13 597
2017-08 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 21 124 27 731 23 083

Noter

2017-08 2016-12 2015-12
Antal anställda 7 43
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 8 803
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 2 793
2017-08 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 7 000 13 000 7 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 690 0
Summa säkerheter 7 000 13 690 7 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 12 790 13 000 0
Summa ansvarsförbindelser 12 790 13 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 2 226
Utdelning 0 0 0
2017-08 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 15,26 % 939,45 % 10,38 %
Soliditet (%) 53,02 % 59,41 % 27,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -55,58 % -120,71 % -216,04 %
Riskbuffert (%) -30,95 % -75,67 % -59,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -44,30 % -45,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Läs mer.