Nyckeltal för Sveriges Annonsörer AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 692 19 153 16 550 20 981
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 18 692 19 153 16 550 20 981
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 822 9 503 6 395 9 674
Personalkostnader 10 059 9 938 9 861 10 931
Avskrivningar 46 40 147 272
Summa rörelsekostnader -18 927 -19 481 -16 403 -20 877
Rörelseresultat -235 -329 147 105
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -257 -328 150 524
Skatt 0 0 30 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -257 -328 150 524
Årets resultat -257 -328 121 524
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 4 7 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 2 4 2
Övriga finansiella kostnader 18 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -257 -328 150 524
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 100
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 100
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 82 64 69 116
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 82 64 69 116
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 762 3 762 3 562 3 562
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 762 3 762 3 562 3 562
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 843 3 826 3 630 3 777

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 696 867 779 1 745
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 280 1 671 2 657 977
Summa kortfristiga fordringar 1 976 2 538 3 436 2 722
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 997 997 997 999
Summa kassa och bank 4 677 4 406 6 266 3 857
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 651 7 942 10 699 7 578
Summa tillgångar 11 494 11 768 14 329 11 355

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 270 270 270 270
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 570 570 570 570
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 276 6 604 6 483 5 960
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -257 -328 121 524
Summa fritt eget kapital 6 019 6 276 6 604 6 484
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 589 6 846 7 174 7 054
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 642 1 113 1 791 1 535
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 252 1 247 1 253 1 233
Övriga kortfristiga skulder 3 010 2 561 4 111 1 534
Summa kortfristiga skulder 4 904 4 921 7 155 4 302
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 11 494 11 768 14 329 11 355

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 9 9 9 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 264 6 089 6 095 6 777
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 386 3 526 3 234 3 603
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 764 764 283 283
Summa säkerheter 1 264 1 264 783 783
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 135,66 % 141,11 % 135,60 % 152,93 %
Soliditet (%) 57,33 % 58,17 % 50,07 % 62,12 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,90 % -4,79 % 2,09 % 7,43 %
Riskbuffert (%) -2,55 % -2,81 % 1,02 % 4,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,52 % -1,72 % 0,88 % 2,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 696 677 677 565
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord