Nyckeltal för Svenskt Näringsliv Service AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 65 271 46 514 39 554 142 895
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 188 112 518 1 901
Total omsättning 65 459 46 626 40 072 144 796
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 60 697 47 950 49 362 96 811
Personalkostnader 4 314 1 856 1 774 42 469
Avskrivningar 2 459 1 466 1 582 4 086
Summa rörelsekostnader -67 470 -51 272 -52 718 -143 366
Rörelseresultat -2 091 -4 799 -12 674 793
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -284 -3 424 -10 870 13 724
Skatt 182 72 221 4 582
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 615 -3 713 -11 646 1 601
Årets resultat -466 654 409 9 142
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 444 0 3 20
Externa ränteintäkter 695 1 095 408 388
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 51
Externa räntekostnader 1 9 5 39
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 615 -3 713 -11 646 1 601
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 4 150 11 500 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -899 289 776 12 123
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 15 391 4 668 3 544 6 405
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 256 389 523 657
Summa materiella anläggningstillgångar 15 647 5 057 4 067 7 062
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 18 084 18 721 18 614 20 522
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 284 18 921 18 814 20 722
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 33 931 23 978 22 881 27 784

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 47 409 44 779 79 775 46 112
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 53 217 59 984 141 784 89 886
Övriga kortfristiga fordringar 32 428 29 165 29 283 28 686
Summa kortfristiga fordringar 133 054 133 928 250 842 164 684
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 116 1 246 903 3 663
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 134 170 135 174 251 745 168 347
Summa tillgångar 168 101 159 152 274 626 196 131

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 79 952 79 298 78 889 69 747
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -466 654 409 9 142
Summa fritt eget kapital 79 486 79 952 79 298 78 889
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 79 726 80 192 79 538 79 129
Summa obeskattade reserver 3 216 1 816 2 106 2 882
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 19 099 19 110 19 426 20 041
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 429 429 643 857
Summa långfristiga skulder 429 429 643 857
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 275 5 554 1 940 33 364
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 095 6 518 9 690 0
Övriga kortfristiga skulder 53 261 45 533 161 283 59 858
Summa kortfristiga skulder 65 631 57 605 172 913 93 222
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 168 101 159 152 274 626 196 131

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 1 54
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 172 24 744
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 1 232 904 16 310
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 14 105 14 153 14 567 14 907
Summa säkerheter 14 105 14 153 14 567 14 907
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 204,43 % 234,66 % 145,59 % 180,59 %
Soliditet (%) 48,84 % 51,23 % 29,53 % 41,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,75 % -4,55 % -14,36 % 1,97 %
Riskbuffert (%) 0,36 % -2,34 % -4,24 % 0,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,94 % -8,00 % -29,46 % 1,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 172 458
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Svenskt Näringsliv Service AB har 10 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord