Koncernredovisning för Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 376 504 406 670 382 846 344 872
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 131 774 8 405 9 576
Total omsättning 396 635 407 444 391 251 354 448
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 36 281 40 059 35 838 32 889
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 108 036 103 134 96 191 87 759
Personalkostnader 220 172 226 241 228 374 211 146
Avskrivningar 6 189 12 006 11 889 10 578
Summa rörelsekostnader -370 678 -381 440 -372 292 -342 372
Rörelseresultat 25 957 26 004 0 12 076
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 55 366 38 425 0 32 046
Skatt 5 629 7 034 5 548 4 328
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 55 366 38 425 0 32 046
Årets resultat 49 737 31 391 0 27 718
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 803 12 366 10 156 18 934
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 20 70 48 658
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 34 15 24 73
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 55 366 38 425 0 32 046
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 372 743 7 174 13 606
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 372 743 7 174 13 606
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 6 503 3 958 4 203 4 449
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 12 342 12 442 14 233 13 780
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 426 382 537 693
Summa materiella anläggningstillgångar 19 271 16 782 18 973 18 922
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 803 12 366 10 156 18 934
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 341 5 179 4 224 9 230
Summa finansiella anläggningstillgångar 44 281 45 277 41 660 47 088
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 63 924 62 802 67 807 79 616

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 34 160 31 480 34 581 27 486
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 30 239 24 023 19 152 24 709
Summa kortfristiga fordringar 64 399 55 503 53 733 52 195
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 2 071 1 370 1 370 1 370
Summa kassa och bank 128 339 99 988 76 941 45 257
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 194 809 156 861 132 044 98 822
Summa tillgångar 258 733 219 663 199 852 178 438

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 156 931 135 034 117 076 100 127
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 49 737 31 391 30 377 27 718
Summa fritt eget kapital 206 668 166 425 147 453 127 845
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 206 768 166 525 147 553 127 945
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 914 423 530 849
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 17 311 19 863 20 389 14 901
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 33 740 32 852 31 379 34 743
Summa kortfristiga skulder 51 051 52 715 51 768 49 644
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 258 733 219 663 199 852 178 438

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 407 418 434 387
Löner till styrelse & VD 4 506 4 190 4 060 3 789
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 153 376 158 354 159 398 147 292
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 59 063 61 374 62 341 57 601
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 2 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 3 061
Övriga säkerheter 3 061 3 061 5 561 0
Summa säkerheter 3 061 3 061 5 561 5 561
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 669 4 669 4 669 4 669
Summa ansvarsförbindelser 4 669 4 669 4 669 4 669
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 377,54 % 294,97 % 252,42 % 196,30 %
Soliditet (%) 79,92 % 75,81 % 73,83 % 71,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,78 % 23,07 % 0,00 % 25,05 %
Riskbuffert (%) 21,35 % 17,47 % -0,03 % 17,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,70 % 9,45 % -0,01 % 9,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 388 389 377 390
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 52 52 68 95
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -52 -52 -68 -95
Rörelseresultat -52 -52 -68 -95
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 24 550 1 6 098 905
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 24 550 1 6 098 539
Årets resultat 24 550 1 6 098 905
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 000 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 57 8 183
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 22 4 17 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 24 550 1 6 098 539
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 366
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 000 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 8 546 9 346
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 341 5 178 4 184 9 151
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 996 23 885 31 437 37 846
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 22 996 23 885 31 437 37 846

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 44 44 45 14
Summa kortfristiga fordringar 44 44 45 14
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 2 071 1 370 1 370 1 370
Summa kassa och bank 26 986 13 114 5 561 106
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 29 101 14 528 6 976 1 490
Summa tillgångar 52 097 38 413 38 413 39 336

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 27 242 34 242 32 144 38 239
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 24 550 1 6 098 905
Summa fritt eget kapital 51 792 34 243 38 242 39 144
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 51 912 34 363 38 362 39 264
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 135 0 0 21
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 4 000 0 0
Övriga kortfristiga skulder 50 50 51 51
Summa kortfristiga skulder 185 4 050 51 72
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 52 097 38 413 38 413 39 336

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 8 000 3 000 4 000 2 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 14 610,81 % 324,89 % 10 992,16 % 166,67 %
Soliditet (%) 99,64 % 89,46 % 99,87 % 99,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,29 % 0,00 % 15,90 % 1,37 %
Riskbuffert (%) 35,27 % -0,09 % -17,41 % 1,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!