Nyckeltal för Svenska Condec Consult AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 003 11 406 11 620 11 296
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 441 21 65 0
Total omsättning 11 444 11 427 11 685 11 296
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 258 12 76 34
Handelsvaror 0 3 970 3 940 4 016
Övriga externa kostnader 1 773 1 710 1 930 1 945
Personalkostnader 4 409 4 824 5 211 4 791
Avskrivningar 169 362 337 256
Summa rörelsekostnader -10 609 -10 878 -11 494 -11 042
Rörelseresultat 835 550 192 254
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 817 519 163 234
Skatt 173 111 41 52
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 817 519 163 234
Årets resultat 644 408 122 182
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 4 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 18 35 30 20
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 817 519 163 234
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 191 785 1 084 1 234
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 191 785 1 084 1 234
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 241 835 1 134 1 284

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 471 891 670 718
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 771 783 577 699
Summa kortfristiga fordringar 2 242 1 674 1 247 1 417
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 431 425 588 682
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 672 2 099 1 834 2 099
Summa tillgångar 2 913 2 934 2 968 3 382

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 11 11 11 11
Summa bundet eget kapital 111 111 111 111
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 120 62 191 9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 644 408 122 182
Summa fritt eget kapital 764 470 313 191
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 875 581 424 302
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 340 452 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 559
Summa långfristiga skulder 0 340 452 559
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 104 102 65
Leverantörsskulder 470 474 432 203
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 569 1 435 1 559 2 254
Summa kortfristiga skulder 2 039 2 013 2 093 2 522
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 913 2 934 2 968 3 382

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 9 7 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 100 100 100
Summa säkerheter 0 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 100 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 350 250 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 131,09 % 104,27 % 87,67 % 83,23 %
Soliditet (%) 30,04 % 19,80 % 14,29 % 8,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 93,37 % 89,33 % 38,44 % 77,48 %
Riskbuffert (%) 27,78 % 17,39 % 5,32 % 6,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,26 % 4,24 % 1,14 % 1,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Svenska Condec Consult AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord