Nyckeltal för Svensk Handel AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 183 161 172 605 172 347 164 994
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 32 990 34 516 37 123 36 881
Total omsättning 216 151 207 121 209 470 201 875
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 91 800 80 818 83 979 76 792
Personalkostnader 116 410 110 890 109 877 111 866
Avskrivningar 160 26 3 60
Summa rörelsekostnader -208 370 -191 734 -193 859 -188 718
Rörelseresultat 7 781 15 386 15 611 13 157
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 12 053 16 133 20 059 25 910
Skatt 3 273 2 753 4 113 3 401
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 703 16 133 16 539 22 820
Årets resultat 8 780 13 380 15 945 22 509
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 9 352
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 925 755 928 352
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 7 1 42
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 703 16 133 16 539 22 820
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 350 0 3 520 3 090
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 107 833 595 666
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 107 833 595 666
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 9 352
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 000 0 1 188 683
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 18 757 23 536 23 261 24 179
Summa finansiella anläggningstillgångar 34 864 38 643 39 556 39 968
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 36 972 39 476 40 151 40 634

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 392 2 018 13 259 2 234
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 734 4 078 5 938 5 511
Övriga kortfristiga fordringar 12 922 11 927 12 100 10 048
Summa kortfristiga fordringar 20 048 18 023 31 297 17 793
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 145 232 141 113 124 927 110 841
Summa kassa och bank 14 442 12 819 17 707 17 086
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 179 721 171 954 173 931 145 720
Summa tillgångar 216 693 211 430 214 082 186 354

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 12 850 12 850 12 850 12 850
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 570 2 570 2 570 2 570
Summa bundet eget kapital 15 420 15 420 15 420 15 420
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 136 817 123 437 107 491 84 982
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 8 780 13 380 15 945 22 509
Summa fritt eget kapital 145 597 136 817 123 436 107 491
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 161 017 152 237 138 856 122 911
Summa obeskattade reserver 4 000 6 350 6 350 9 870
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 17 929 23 584 22 705 23 599
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 181 181
Summa långfristiga skulder 0 0 181 181
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 619 6 796 10 105 8 392
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 10 072 169
Övriga kortfristiga skulder 27 128 22 464 25 812 21 234
Summa kortfristiga skulder 33 747 29 260 45 989 29 795
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 216 693 211 430 214 082 186 354

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 103 98 95 95
Löner till styrelse & VD 2 455 2 602 2 482 2 448
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 67 667 63 984 62 018 60 571
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 38 142 39 390 37 194 41 218
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 565 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 565 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 565
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 565
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 102,20 % 105,41 % 106,56 % 117,06 %
Soliditet (%) 75,67 % 74,22 % 67,05 % 69,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,92 % 10,28 % 11,52 % 17,53 %
Riskbuffert (%) 4,47 % 7,61 % 7,72 % 12,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,30 % 9,34 % 9,60 % 13,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 681 679 679 663
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Svensk Handel AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord