Nyckeltal för Svensk Biogas i Linköping AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 179 753 141 014 112 914 85 526
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 124 53 1 959 1 123
Total omsättning 180 877 141 067 114 873 86 649
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 114 134 91 005 73 782 59 244
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 19 926 19 126 15 365 14 181
Personalkostnader 8 5 0 0
Avskrivningar 7 960 7 570 6 066 3 721
Summa rörelsekostnader -142 028 -117 706 -95 213 -77 146
Rörelseresultat 35 219 23 194 19 531 9 503
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 32 068 19 760 10 151 6 286
Skatt 10 7 33 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 068 22 760 19 251 9 286
Årets resultat -42 53 118 64
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 293 18 28 17
Räntekostnader till koncernföretag 422 442 307 233
Externa räntekostnader 2 10 1 1
Övriga finansiella kostnader 20 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 068 22 760 19 251 9 286
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -32 100 -19 700 -10 000 -6 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -3 000 -3 000 -9 100 -3 000
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 10 199 12 352 13 013 4 589
Maskiner 52 503 47 637 50 869 30 932
Inventarier 1 188 1 452 1 717 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 730 5 786 63 6 714
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 4 972
Summa materiella anläggningstillgångar 65 620 67 227 65 662 47 207
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 44 53 51 56
Summa finansiella anläggningstillgångar 44 53 51 56
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 65 664 67 280 65 713 47 263

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 312 1 374 761 727
Summa varulager 1 312 1 374 761 727
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 17 948 15 069 15 340 10 255
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 15 4 8
Övriga kortfristiga fordringar 60 414 44 333 22 622 16 174
Summa kortfristiga fordringar 78 373 59 417 37 966 26 437
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 79 685 60 791 38 727 27 164
Summa tillgångar 145 349 128 071 104 440 74 427

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 16 000 16 000 16 000 16 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Summa bundet eget kapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 255 202 84 20
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -42 53 118 64
Summa fritt eget kapital 213 255 202 84
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 20 213 20 255 20 202 20 084
Summa obeskattade reserver 29 357 26 357 23 357 14 257
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 34 000 34 000 34 000 10 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 34 000 34 000 34 000 10 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 298 6 556 3 673 4 755
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 55 091 36 958 16 989 15 042
Övriga kortfristiga skulder 4 390 3 945 6 219 10 289
Summa kortfristiga skulder 61 779 47 459 26 881 30 086
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 145 349 128 071 104 440 74 427

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 126,86 % 125,20 % 141,24 % 87,87 %
Soliditet (%) 28,79 % 30,98 % 35,83 % 41,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 83,80 % 57,36 % 51,45 % 30,35 %
Riskbuffert (%) 24,00 % 17,61 % 18,27 % 12,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,26 % 15,82 % 16,78 % 10,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!