Nyckeltal för Svedberga Lantbruks Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 25 727 25 661 14 433
Övriga rörelseintäkter 0 1 571 2 982 4 971
Total omsättning 0 27 298 28 643 19 404
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 110
Kostnad sålda varor 0 29 948 23 159 25 411
Rörelseresultat 0 0 4 424 -6 904
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 0 0 -1 365 -14 167
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 -1 365 -14 167
Årets resultat 0 0 -1 365 -14 167
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 4 053 5 216
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 595 5 966 3 273
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 4 325
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 -1 365 -14 167
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 133 586 134 172 135 341
Maskiner 0 2 249 3 154 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 8 085
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 3 834 4 105 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 139 669 141 431 143 426
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 29 642 30 251 29 626
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 29 642 30 251 29 626
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 169 312 171 682 173 052

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 8 885 12 285 10 416
Summa varulager 0 8 885 12 285 10 416
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 580 351 345
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 5 308 6 091 3 737
Summa kortfristiga fordringar 0 5 888 6 442 4 082
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 201 257 134
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 0 14 974 18 984 14 632
Summa tillgångar 0 184 286 190 666 187 684

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 0 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 21 21 21
Summa bundet eget kapital 0 121 121 121
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 0 49 620 50 985 65 152
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 -2 137 -1 365 -14 167
Summa fritt eget kapital 0 47 483 49 620 50 985
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 0 47 604 49 741 51 106
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 110 432 121 896 122 911
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 110 432 121 896 122 911
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 12 608 11 726 5 205
Leverantörsskulder 0 5 400 5 719 6 926
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 8 242 1 584 1 536
Summa kortfristiga skulder 0 26 250 19 029 13 667
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 0 184 286 190 666 187 684

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 3 224
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 885
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 16 400 16 400 16 400
Fastighetsinteckningar 0 122 580 122 580 120 458
Övriga säkerheter 0 1 500 1 500 2 108
Summa säkerheter 0 140 480 140 480 138 966
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 10 700 10 700 10 176
Utnyttjad checkräkningskredit 0 8 891 8 384 2 121
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 23,20 % 35,20 % 30,85 %
Soliditet (%) 0,00 % 25,83 % 26,09 % 27,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 0,00 % -2,74 % -27,72 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -0,49 % -1,82 % -9,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -10,09 % -28,57 % -150,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 645
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!