Information 2011-12 2010-12 2009-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2011-12 2010-12 2009-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 68 955 62 708 62 118
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 480 8 775 9 556
Total omsättning 78 435 71 483 71 674
Rörelsens kostnader 2011-12 2010-12 2009-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 26 273 21 853 21 812
Personalkostnader 23 669 25 321 29 687
Avskrivningar 729 885 917
Summa rörelsekostnader -50 671 -48 059 -52 416
Rörelseresultat 26 269 21 631 12 413
Resultat 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat före skatt 26 269 21 631 12 413
Skatt 6 545 5 929 3 376
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 269 21 631 12 413
Årets resultat 19 724 15 702 9 037
Jämförelsestörande poster 2011-12 2010-12 2009-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2011-12 2010-12 2009-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 269 21 631 12 413
Bokslutsdispositioner 2011-12 2010-12 2009-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 2 041
Maskiner och inventarier 1 759 1 782 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 759 1 782 2 041
Finansiella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 20 50
Summa finansiella anläggningstillgångar 31 51 81
2011-12 2010-12 2009-12
Summa anläggningstillgångar 1 790 1 833 2 122

Omsättningstillgångar

Varulager 2011-12 2010-12 2009-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2011-12 2010-12 2009-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 313 863 259 263 283 713
Summa kortfristiga fordringar 313 863 259 263 283 713
Kassa och bank 2011-12 2010-12 2009-12
Summa kortfristiga placeringar 3 0 0
Summa kassa och bank 124 1 34
2011-12 2010-12 2009-12
Summa omsättningstillgångar 313 990 259 264 283 747
Summa tillgångar 315 780 261 097 285 869

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2011-12 2010-12 2009-12
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 168 4 168 4 168
Summa bundet eget kapital 54 168 54 168 54 168
Fritt eget kapital 2011-12 2010-12 2009-12
Balanserat resultat 21 027 11 833 8 102
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 -8 -806
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 19 724 15 702 9 037
Summa fritt eget kapital 40 751 27 527 16 333
2011-12 2010-12 2009-12
Summa eget kapital 94 919 81 695 70 501
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2011-12 2010-12 2009-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 28 782 82 490
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 28 782 82 490
Kortfristiga skulder 2011-12 2010-12 2009-12
Skulder till kreditinstitut, korta 59 182 0 0
Leverantörsskulder 0 2 811 3 591
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 161 679 147 809 129 287
Summa kortfristiga skulder 220 861 150 620 132 878
2011-12 2010-12 2009-12
Summa eget kapital och skulder 315 780 261 097 285 869

Noter

2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 44 40 46
Löner till styrelse & VD 2 553 1 638 2 026
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 13 994 16 107 18 767
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 5 763 6 306 7 320
2011-12 2010-12 2009-12
Företagsinteckningar 130 000 130 000 130 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 130 000 130 000 130 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 130 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 9 200 6 500 4 500
2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet (%) 142,16 % 172,13 % 213,54 %
Soliditet (%) 30,06 % 31,29 % 24,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,68 % 26,48 % 17,61 %
Riskbuffert (%) 8,32 % 8,28 % 4,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 38,10 % 34,49 % 19,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 376 444 452
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Svea Bank AB

Information 2004-12 2003-12 2002-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2004-12 2003-12 2002-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 49 806 51 570 35 129
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 727 8 964 7 570
Total omsättning 62 533 60 534 42 699
Rörelsens kostnader 2004-12 2003-12 2002-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 491 19 402 19 955
Personalkostnader 20 601 19 692 16 516
Avskrivningar 1 226 1 220 1 096
Summa rörelsekostnader -24 318 -40 314 -37 567
Rörelseresultat 25 310 20 220 2 709
Resultat 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat före skatt 12 724 20 220 2 709
Skatt 3 598 5 874 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 724 20 220 2 709
Årets resultat 9 126 14 346 2 709
Jämförelsestörande poster 2004-12 2003-12 2002-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 12 586 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2004-12 2003-12 2002-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 724 20 220 2 709
Bokslutsdispositioner 2004-12 2003-12 2002-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2004-12 2003-12 2002-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 384 2 316 2 867
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 384 2 316 2 867
Finansiella anläggningstillgångar 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 50
2004-12 2003-12 2002-12
Summa anläggningstillgångar 2 384 2 316 2 917

Omsättningstillgångar

Varulager 2004-12 2003-12 2002-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2004-12 2003-12 2002-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 134 865 183 083 135 110
Summa kortfristiga fordringar 134 865 183 083 135 110
Kassa och bank 2004-12 2003-12 2002-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 8 10 16
2004-12 2003-12 2002-12
Summa omsättningstillgångar 134 873 183 093 135 126
Summa tillgångar 137 257 185 409 138 043

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2004-12 2003-12 2002-12
Aktiekapital 50 000 25 000 25 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 250 18 250 18 250
Summa bundet eget kapital 53 250 43 250 43 250
Fritt eget kapital 2004-12 2003-12 2002-12
Balanserat resultat 0 5 745 8 036
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 9 126 14 346 2 709
Summa fritt eget kapital 9 126 20 091 10 745
2004-12 2003-12 2002-12
Summa eget kapital 62 376 63 341 53 995
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2004-12 2003-12 2002-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 57 433 59 661 74 066
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 57 433 59 661 74 066
Kortfristiga skulder 2004-12 2003-12 2002-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 1 483 1 885
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 17 448 60 924 8 097
Summa kortfristiga skulder 17 448 62 407 9 982
2004-12 2003-12 2002-12
Summa eget kapital och skulder 137 257 185 409 138 043

Noter

2004-12 2003-12 2002-12
Antal anställda 36 34 32
Löner till styrelse & VD 1 220 2 078 1 275
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 458 11 630 10 228
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 5 408 5 352 4 263
2004-12 2003-12 2002-12
Företagsinteckningar 100 000 100 000 100 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 100 000 100 000 100 000
Villkorat aktieägartillskott 9 549 29 459 34 459
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 9 549 29 459 34 459
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2004-12 2003-12 2002-12
Kassalikviditet (%) 773,00 % 293,39 % 1 353,70 %
Soliditet (%) 45,44 % 34,16 % 39,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,40 % 31,92 % 5,02 %
Riskbuffert (%) 1,63 % 10,91 % 1,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,28 % 39,21 % 7,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 380 403 359
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Svea Bank AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord