Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Svartsjö Café & Livs AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 614 1 844 1 825 1 777
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 36 10 13 9
Total omsättning 1 650 1 854 1 838 1 786
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 097 1 253 1 288 1 256
Övriga externa kostnader 111 135 113 138
Personalkostnader 428 395 529 401
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 636 -1 783 -1 930 -1 795
Rörelseresultat 14 71 -91 -9
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 9 68 -95 5
Skatt 0 0 0 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 68 -95 -13
Årets resultat 9 68 -95 2
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 3 4 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 68 -95 -13
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 18
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 2
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 2

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 105 106 168 165
Summa varulager 105 106 168 165
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 25 31 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 69 97 143 110
Summa kortfristiga fordringar 94 128 143 110
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 164 141 39 110
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 364 376 350 385
Summa tillgångar 364 376 350 387

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 93 26 141 139
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 9 68 -95 2
Summa fritt eget kapital 102 94 46 141
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 202 194 146 241
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 51 44 82 42
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 110 139 122 104
Summa kortfristiga skulder 161 183 204 146
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 364 376 350 387

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 150 150 150 150
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 150 150 150 150
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 20 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 160,25 % 146,99 % 89,22 % 150,68 %
Soliditet (%) 55,49 % 51,60 % 41,71 % 62,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,46 % 35,05 % -65,07 % -5,39 %
Riskbuffert (%) 1,09 % 17,24 % -27,96 % -5,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,31 % 3,52 % -5,42 % -0,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0