Nyckeltal för Supplies Direct Göteborg AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 044 34 376 35 743 32 528
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 397 0 65 0
Total omsättning 23 441 34 376 35 808 32 528
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 14 648 22 022 23 144 21 486
Övriga externa kostnader 5 350 4 089 4 313 4 625
Personalkostnader 2 583 2 432 2 762 2 462
Avskrivningar 67 122 364 278
Summa rörelsekostnader -22 648 -28 665 -30 583 -28 851
Rörelseresultat 793 5 656 5 225 3 628
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 804 5 659 5 198 3 773
Skatt 171 26 -90 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 804 5 659 5 198 3 595
Årets resultat 633 33 -712 267
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 14 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 10 18 5
Räntekostnader till koncernföretag 3 0 0 0
Externa räntekostnader 0 7 45 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 804 5 659 5 198 3 595
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -5 600 -6 000 -3 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 178
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 131 198 148 511
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 131 198 148 511
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 132 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 132 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 131 330 148 511

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 613 6 471 6 325 6 142
Summa varulager 4 613 6 471 6 325 6 142
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 782 6 104 4 458 4 776
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 93 245 2 010 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 039 685 508 471
Summa kortfristiga fordringar 2 914 7 034 6 976 5 247
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 341 0 0 175
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 868 13 505 13 301 11 564
Summa tillgångar 7 999 13 835 13 449 12 075

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 621 3 388 4 100 3 833
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 633 33 -712 267
Summa fritt eget kapital 3 254 3 421 3 388 4 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 374 3 541 3 508 4 220
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 543 1 970 2 286 2 671
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 561 7 082 6 425 4 183
Övriga kortfristiga skulder 1 521 1 242 1 230 1 001
Summa kortfristiga skulder 4 625 10 294 9 941 7 855
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 999 13 835 13 449 12 075

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 4 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 200 000 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 000 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 800 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 70,38 % 68,33 % 70,17 % 69,03 %
Soliditet (%) 42,18 % 25,59 % 26,08 % 34,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,83 % 159,81 % 148,18 % 85,19 %
Riskbuffert (%) 10,02 % 40,89 % 38,53 % 29,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,48 % 16,44 % 14,42 % 10,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!