Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 505 36 096 39 244 27 118
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 692 868 427 329
Total omsättning 38 197 36 964 39 671 27 447
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 22 711 23 202 27 796 17 428
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 540 4 379 3 978 4 217
Personalkostnader 7 153 6 973 6 577 5 014
Avskrivningar 145 111 0 138
Summa rörelsekostnader -34 549 -34 665 -38 351 -26 797
Rörelseresultat 3 648 2 299 1 320 650
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 588 2 210 1 124 627
Skatt 130 178 88 -223
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 588 2 210 1 124 604
Årets resultat 458 -668 1 304 -650
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 62 89 196 50
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 588 2 210 1 124 604
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -3 000 -2 700 268 -1 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 23
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 213 358 217 180
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 213 358 217 180
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 45 223 223
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 45 223 223
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 213 403 440 403

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 012 5 357 5 566 7 470
Summa varulager 5 012 5 357 5 566 7 470
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 4 529 5 498 6 069 9 112
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 987 1 473 268 61
Övriga kortfristiga fordringar 2 997 1 060 420 987
Summa kortfristiga fordringar 8 513 8 031 6 757 10 160
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 13 525 13 388 12 323 17 630
Summa tillgångar 13 738 13 791 12 763 18 034

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 80 80 80 80
Summa bundet eget kapital 480 480 480 480
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 065 1 733 429 1 079
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 458 -668 1 304 -650
Summa fritt eget kapital 1 523 1 065 1 733 429
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 003 1 545 2 213 909
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 320 4 012 4 832 8 223
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 707 5 559 4 269 8 382
Övriga kortfristiga skulder 2 708 2 675 1 449 519
Summa kortfristiga skulder 11 735 12 246 10 550 17 124
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 13 738 13 791 12 763 18 034

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 10 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 2 750 2 750 2 750 2 750
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 750 2 750 2 750 2 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 72,54 % 65,58 % 64,05 % 59,33 %
Soliditet (%) 14,58 % 11,20 % 17,34 % 5,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 179,13 % 143,04 % 50,79 % 66,45 %
Riskbuffert (%) 26,04 % 15,94 % 8,48 % 3,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,40 % 5,88 % 2,36 % 2,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!