Sunny Figures SF Redovisning i Trestad AB

559106-7771 (Vänersborg)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sunny Figures SF Redovisning i Trestad AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 10

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 763 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 763 0
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 150 0
Personalkostnader 630 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -782 0
Rörelseresultat -18 0
Resultat 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -19 0
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -19 0
Årets resultat -19 0
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 0
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 16 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 16 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12
Kundfordringar 47 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 0
Summa kortfristiga fordringar 66 0
Kassa och bank 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 195 0
2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 261 0
Summa tillgångar 277 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 0
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 0
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 150 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -19 0
Summa fritt eget kapital 131 0
2018-12 2017-12
Summa eget kapital 181 0
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 17 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 79 0
Summa kortfristiga skulder 96 0
2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 277 0

Noter

2018-12 2017-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 60
2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 271,88 % 0,00 %
Soliditet (%) 65,34 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -10,50 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -7,54 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,62 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Läs mer.