Nyckeltal för Strands Barnkläder i Västerås Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0 0
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 168 168 168 168
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 168 168 168 168

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa tillgångar 168 168 168 168

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat -13 -13 -13 -13
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital -13 -13 -13 -13
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 87 87 87 87
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 75 75 75 75
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 75 75 75 75
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 6 6 6
Summa kortfristiga skulder 6 6 6 6
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 168 168 168 168

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 082 2 082 2 082 2 082
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 082 2 082 2 082 2 082
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 51,79 % 51,79 % 51,79 % 51,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Koncernredovisning för Strands Barnkläder i Västerås Aktiebolag

Information 2001-08
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2001-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 794
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 8 794
Rörelsens kostnader 2001-08
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 4 838
Övriga externa kostnader 1 290
Personalkostnader 2 328
Avskrivningar 322
Summa rörelsekostnader -8 778
Rörelseresultat 16
Resultat 2001-08
Resultat före skatt -235
Skatt -29
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -235
Årets resultat -206
Jämförelsestörande poster 2001-08
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2001-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 3
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 283
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2001-08
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -235
Bokslutsdispositioner 2001-08
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2001-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2001-08
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 383
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 383
Materiella anläggningstillgångar 2001-08
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 442
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 442
Finansiella anläggningstillgångar 2001-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2001-08
Summa anläggningstillgångar 825

Omsättningstillgångar

Varulager 2001-08
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 2 862
Summa varulager 2 862
Kortfristiga fordringar 2001-08
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 123
Summa kortfristiga fordringar 123
Kassa och bank 2001-08
Summa kortfristiga placeringar 324
Summa kassa och bank 438
2001-08
Summa omsättningstillgångar 3 748
Summa tillgångar 4 573

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2001-08
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 10
Summa bundet eget kapital 110
Fritt eget kapital 2001-08
Balanserat resultat -442
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -206
Summa fritt eget kapital -648
2001-08
Summa eget kapital -538
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2001-08
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 572
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 3 572
Kortfristiga skulder 2001-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 965
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 573
Summa kortfristiga skulder 1 538
2001-08
Summa eget kapital och skulder 4 573

Noter

2001-08
Antal anställda 8
Löner till styrelse & VD 560
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 1 052
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 688
2001-08
Företagsinteckningar 250
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 250
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 150
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2001-08
Kassalikviditet (%) 36,48 %
Soliditet (%) -11,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,68 %
Riskbuffert (%) -4,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 202
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!