Nyckeltal för Strömsons Kläder i Sundsvall Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 757 8 681 6 233 4 484
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 65 487 364
Total omsättning 8 765 8 746 6 720 4 848
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 447 4 414 2 888 2 317
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 796 841 640 2 172
Personalkostnader 2 529 2 212 2 256 594
Avskrivningar 2 2 2 2
Summa rörelsekostnader -7 774 -7 469 -5 786 -5 085
Rörelseresultat 903 1 237 933 -249
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 907 939 751 -34
Skatt 197 197 154 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 907 1 239 951 -242
Årets resultat 710 742 597 -34
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 2 18 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 907 1 239 951 -242
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -300 -200 208
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 2 4 6
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 2 4 6
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 2 4 6

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 294 1 745 1 531 1 850
Summa varulager 2 294 1 745 1 531 1 850
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 16 32 9 22
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 19 16 17
Summa kortfristiga fordringar 35 51 25 39
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 182 3 125 2 347 858
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 4 512 4 921 3 903 2 748
Summa tillgångar 4 512 4 923 3 907 2 754

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 2 055 2 313 1 716 1 749
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 710 742 597 -34
Summa fritt eget kapital 2 765 3 055 2 313 1 715
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 2 885 3 175 2 433 1 835
Summa obeskattade reserver 700 700 400 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 27 38 102 67
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 900 1 010 972 651
Summa kortfristiga skulder 927 1 048 1 074 718
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 4 512 4 923 3 907 2 754

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 4 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 239,16 % 303,05 % 220,86 % 124,93 %
Soliditet (%) 75,37 % 74,97 % 69,82 % 71,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,67 % 33,57 % 34,86 % -12,21 %
Riskbuffert (%) 20,10 % 25,17 % 24,34 % -8,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,36 % 14,27 % 15,26 % -5,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!