Koncernredovisning för Storskogen Group AB (publ)

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 34 250 000 17 496 000 8 933 000 6 162 970
Övriga rörelseintäkter 1 393 000 539 000 227 000 67 898
Total omsättning 35 643 000 18 035 000 9 160 000 6 230 868
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 633 000 258 000 91 000 24 861
Kostnad sålda varor 27 475 000 13 792 000 7 128 000 5 129 750
Rörelseresultat 2 613 000 1 406 000 774 000 380 728
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 111 000 1 233 000 672 000 348 242
Skatt 519 000 286 000 100 000 86 546
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 111 000 1 233 000 673 000 348 242
Årets resultat 1 592 000 947 000 574 000 261 697
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 24 000 7 000 5 000 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 624 000 252 000 76 000 0
Övriga finansiella kostnader 357 000 73 000 32 000 34 609
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 1 000 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 1 000 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 111 000 1 233 000 672 000 348 242
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 2 543 000 1 165 000 4 790 000 0
Goodwill 18 989 000 12 194 000 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 034 000 1 985 000 974 000 3 541 900
Summa immateriella anläggningstillgångar 25 566 000 15 344 000 5 764 000 3 541 900
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 1 729 000 994 000 346 000 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 668 000 1 013 000 490 000 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 208 000 115 000 25 000 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 700 000 1 210 000 1 000 640 073
Summa materiella anläggningstillgångar 5 305 000 3 332 000 862 000 640 073
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 222 000 95 000 27 000 23 510
Summa finansiella anläggningstillgångar 222 000 95 000 27 000 23 510
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 31 093 000 18 771 000 6 653 000 4 205 480

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 114 647
Övrigt varulager 5 203 000 2 924 000 935 000 707 158
Summa varulager 5 203 000 2 924 000 935 000 821 805
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 4 940 000 2 925 000 1 227 000 826 011
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 223 000 1 435 000 576 000 339 657
Summa kortfristiga fordringar 8 163 000 4 360 000 1 803 000 1 165 670
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 1 000 1 000 745 000 5
Summa kassa och bank 3 022 000 6 167 000 1 866 000 1 729 690
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 16 389 000 13 452 000 5 349 000 3 717 170
Summa tillgångar 47 482 000 32 223 000 12 002 000 7 922 650

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 851 1 000 1 000 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 851 1 000 1 000 500
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 18 035 100 15 640 000 4 687 000 2 844 450
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 592 000 947 000 574 000 261 697
Summa fritt eget kapital 19 627 100 16 587 000 5 261 000 3 106 147
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 19 628 000 16 588 000 5 262 000 3 106 640
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 249 000 37 000 27 000 25 011
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 18 661 000 9 927 000 4 529 000 3 120 290
Summa långfristiga skulder 18 661 000 9 927 000 4 529 000 3 120 290
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 126 000 254 000 301 000 303 383
Leverantörsskulder 2 563 000 1 730 000 652 000 446 203
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 255 000 3 687 000 1 231 000 921 119
Summa kortfristiga skulder 8 944 000 5 671 000 2 184 000 1 670 700
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 47 482 000 32 223 000 12 002 000 7 922 650

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 11263 5760 3154 2432
Löner till styrelse & VD 46 387 34 011 13 522 9 175
Varav tantiem till styrelse & VD 4 348 5 881 1 832 840
Löner till övriga anställda 5 698 280 2 820 370 1 430 520 842 095
Varav resultatlön till övriga anställda 135 973 96 712 10 483 15 054
Sociala kostnader 1 800 550 1 059 220 563 393 349 944
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 23 000 36 000 46 000 137 206
Fastighetsinteckningar 14 000 4 000 4 000 0
Övriga säkerheter 474 000 474 000 8 921 000 5 692 700
Summa säkerheter 511 000 514 000 8 971 000 5 829 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 125,06 % 185,63 % 167,99 % 173,30 %
Soliditet (%) 41,34 % 51,48 % 43,84 % 39,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,76 % 7,43 % 12,79 % 11,21 %
Riskbuffert (%) 2,96 % 2,75 % 4,90 % 4,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,30 % 5,19 % 6,32 % 5,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 510 496 458 350
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Nyckeltal för Storskogen Group AB (publ)

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 156 000 104 000 11 000 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 000 0 0
Total omsättning 156 000 107 000 11 000 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 17 000 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -167 000 -168 000 -22 000 -5 169
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 527 000 273 000 379 000 334 831
Skatt 42 000 57 000 2 000 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 527 000 273 000 379 000 334 831
Årets resultat 485 000 608 000 500 000 334 831
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 397 000 406 000 340 000
Ränteintäkter från koncernföretag 691 000 169 000 50 000 1 132
Externa ränteintäkter 778 000 114 000 2 000 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 2 000 0
Externa räntekostnader 775 000 239 000 55 000 1 132
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 527 000 273 000 379 000 334 831
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 392 000 123 000 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 000 1 000 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 397 000 406 000 340 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 23 526 000 12 999 000 2 783 000 1 751 100
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 41 000 0 0 11
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 344 000 17 005 000 5 923 000 4 891 180
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 28 345 000 17 006 000 5 923 000 4 891 180

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 918 000 3 535 000 1 357 000 641 132
Övriga kortfristiga fordringar 38 000 56 000 2 000 150
Summa kortfristiga fordringar 3 956 000 3 591 000 1 359 000 641 282
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 744 000 0
Summa kassa och bank 1 168 000 4 976 000 1 125 000 430 279
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 124 000 8 567 000 3 228 000 1 071 560
Summa tillgångar 33 469 000 25 573 000 9 151 000 5 962 740

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 851 1 000 1 000 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 851 1 000 1 000 500
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 16 753 100 12 937 000 1 963 000 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 3 140 000 3 140 000 3 140 070
Årets resultat 485 000 608 000 500 000 334 831
Summa fritt eget kapital 17 238 100 16 685 000 5 603 000 3 474 901
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 17 239 000 16 686 000 5 604 000 3 475 400
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 942 000 5 896 000 3 108 000 2 183 930
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 12 942 000 5 896 000 3 108 000 2 183 930
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 30 000 0 299 000 295 982
Leverantörsskulder 4 000 11 000 5 000 6 292
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 060 000 2 922 000 126 000 0
Övriga kortfristiga skulder 194 000 58 000 9 000 1 140
Summa kortfristiga skulder 3 288 000 2 991 000 439 000 303 414
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 33 469 000 25 573 000 9 151 000 5 962 740

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 73 44 4 0
Löner till styrelse & VD 12 000 9 000 3 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 121 000 85 000 6 000 0
Varav resultatlön till övriga anställda 4 000 17 000 0 0
Sociala kostnader 63 000 49 000 4 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 354 000 4 006 000 3 140 000 3 140 070
Summa säkerheter 354 000 4 006 000 3 140 000 3 140 070
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 133 101 117 000 536 000 300 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 155,84 % 286,43 % 565,83 % 353,17 %
Soliditet (%) 51,51 % 65,25 % 61,24 % 58,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,06 % 1,64 % 6,76 % 9,63 %
Riskbuffert (%) -0,88 % -0,69 % 3,16 % 5,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -158,97 % 32,69 % 2 927,27 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 822 2 136 2 250 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!