Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Storbacken Development AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 112 1 929 1 504 2 232
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 112 1 929 1 504 2 232
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 135 355 237 324
Handelsvaror 31 0 0 0
Övriga externa kostnader 390 501 463 538
Personalkostnader 418 912 689 1 024
Avskrivningar 118 107 76 76
Summa rörelsekostnader -1 092 -1 875 -1 465 -1 962
Rörelseresultat 20 54 39 270
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 64 39 6 223
Skatt 14 9 1 49
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 44 26 255
Årets resultat 50 31 5 174
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 10 8 15
Övriga finansiella kostnader 0 0 4 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 44 26 255
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 49 -5 -20 -32
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 470 528 0 0
Inventarier 0 0 462 500
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 470 528 462 500
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 25 25
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 25 25 25
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 470 553 487 525

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 49 40 79 120
Summa varulager 49 40 79 120
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 230 132 260
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 56 52 86 83
Summa kortfristiga fordringar 56 282 218 343
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 277 286 286 528
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 382 608 582 991
Summa tillgångar 852 1 161 1 070 1 517

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 380 349 344 170
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 50 31 5 174
Summa fritt eget kapital 430 380 349 344
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 480 430 399 394
Summa obeskattade reserver 308 358 353 333
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 25 125 30 62
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder -25 -100 -30 155
Summa långfristiga skulder 0 25 0 217
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 30 123
Leverantörsskulder 22 75 24 20
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 42 274 264 430
Summa kortfristiga skulder 64 349 318 573
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 852 1 161 1 070 1 517

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 292 641 508 743
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 115 249 181 281
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 300 300 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 100 0 200 200
Summa säkerheter 400 300 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 520,31 % 162,75 % 158,49 % 152,01 %
Soliditet (%) 82,98 % 59,76 % 61,60 % 42,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,12 % 6,34 % 3,94 % 39,88 %
Riskbuffert (%) -1,10 % 2,52 % 0,63 % 16,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,90 % 1,76 % 0,93 % 10,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 254 248