Nyckeltal för Stockholms Låsservice City Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 730 13 037 9 250 11 516
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 120 316 291 126
Total omsättning 9 850 13 353 9 541 11 642
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 809 6 472 3 570 4 627
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 573 1 993 1 844 1 781
Personalkostnader 4 447 3 626 3 906 4 962
Avskrivningar 96 95 49 12
Summa rörelsekostnader -9 925 -12 186 -9 369 -11 382
Rörelseresultat -76 1 167 171 261
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 35 846 66 278
Skatt 9 183 23 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -75 1 106 66 358
Årets resultat 26 663 43 220
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 4 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 61 110 39
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -75 1 106 66 358
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 110 -260 0 -80
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 257 322 155 17
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 257 322 155 17
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 4 4 4
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 4 4 4
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 262 327 160 21

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 754 572 467 570
Summa varulager 754 572 467 570
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 1 243 1 198 1 984 2 090
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 271 174 213 227
Summa kortfristiga fordringar 1 514 1 372 2 197 2 317
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 984 1 814 2 050 649
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 4 251 3 759 4 714 3 536
Summa tillgångar 4 513 4 085 4 874 3 557

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 1 675 1 013 969 750
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 26 663 43 220
Summa fritt eget kapital 1 701 1 676 1 012 970
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 1 821 1 796 1 132 1 090
Summa obeskattade reserver 395 505 245 245
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 28 79 4 29
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 125 167
Leverantörsskulder 1 043 627 1 004 327
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 225 1 079 2 363 1 700
Summa kortfristiga skulder 2 268 1 706 3 492 2 194
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 4 513 4 085 4 874 3 557

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 8 6 7 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 4 4 4
Summa säkerheter 204 204 204 204
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 200 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 170 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 154,23 % 186,75 % 121,62 % 135,19 %
Soliditet (%) 46,80 % 53,08 % 26,93 % 35,72 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,55 % 51,01 % 5,03 % 28,18 %
Riskbuffert (%) -1,68 % 25,25 % 0,52 % 9,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,78 % 8,02 % -0,48 % 2,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Stockholms Låsservice City Aktiebolag har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord