Nyckeltal för Stockholm Recovery Center AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 232 1 172 1 541 1 579
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 0 12 0
Total omsättning 2 253 1 172 1 553 1 579
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 453 903 1 172 840
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 351 270 347 239
Personalkostnader 696 0 82 260
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 500 -1 173 -1 601 -1 339
Rörelseresultat -248 0 -48 239
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 613 240 22 416
Skatt 0 55 11 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 464 0 -48 416
Årets resultat 613 185 11 358
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 711 0 0 177
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 464 0 -48 416
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 149 240 70 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 625 804 796 791
Summa materiella anläggningstillgångar 625 804 796 791
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 711 0 0 177
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 112 112 112 112
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 576 5 975 1 450 1 450
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 200 6 778 2 245 2 241

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 339 79 161 41
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 508 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 184 268 96 174
Summa kortfristiga fordringar 1 031 347 257 215
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 26 9 166 38
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 057 356 423 253
Summa tillgångar 6 257 7 134 2 668 2 494

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 520 531 707 532
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 613 185 11 358
Summa fritt eget kapital 1 133 716 718 890
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 183 766 768 940
Summa obeskattade reserver 0 149 389 459
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 170 3 300 0 0
Summa långfristiga skulder 170 3 300 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 59 67 47 65
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 361 2 032 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 484 821 1 464 1 029
Summa kortfristiga skulder 4 904 2 920 1 511 1 094
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 6 257 7 134 2 668 2 494

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 195 188 184
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 21,55 % 12,19 % 27,99 % 23,13 %
Soliditet (%) 18,91 % 12,28 % 39,53 % 51,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 39,22 % 0,00 % -4,55 % 32,54 %
Riskbuffert (%) 7,42 % 0,00 % -1,80 % 16,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,79 % 0,00 % -3,11 % 26,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord