Nyckeltal för Stenugnsbageriet Le Violon Dingue AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 825 5 240 8 546 8 082
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 33 479 0 0
Total omsättning 4 858 5 719 8 546 8 082
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 083 1 167 2 004 1 524
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 866 851 1 889 1 035
Personalkostnader 2 157 2 715 2 811 2 588
Avskrivningar 12 21 25 28
Summa rörelsekostnader -4 118 -4 754 -6 729 -5 175
Rörelseresultat 739 965 1 817 2 907
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 735 975 1 825 2 917
Skatt 156 33 21 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 735 965 1 817 2 908
Årets resultat 579 42 5 77
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 735 965 1 817 2 908
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 -900 -1 800 -2 800
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 10 8 9
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 19 39 64
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 19 39 64
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 7 19 39 64

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 8 35 45 53
Summa varulager 8 35 45 53
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 13 42 7 96
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 461 1 219 715 18
Övriga kortfristiga fordringar 813 338 267 297
Summa kortfristiga fordringar 1 287 1 599 989 411
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 316 259 254 233
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 611 1 893 1 288 697
Summa tillgångar 1 617 1 912 1 327 762

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 211 169 164 87
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 579 42 5 77
Summa fritt eget kapital 790 211 169 164
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 840 261 219 214
Summa obeskattade reserver 0 0 10 18
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 129 152 112 30
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 837 841 0
Övriga kortfristiga skulder 648 662 145 499
Summa kortfristiga skulder 777 1 651 1 098 529
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 617 1 912 1 327 762

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 1 470 1 470 1 470 1 470
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 470 1 470 1 470 1 470
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 700 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 206,31 % 112,54 % 113,21 % 121,74 %
Soliditet (%) 51,95 % 13,65 % 17,06 % 29,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 87,50 % 369,73 % 802,67 % 1 279,56 %
Riskbuffert (%) 45,12 % 50,47 % 136,93 % 381,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,13 % 18,42 % 21,26 % 35,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!