Nyckeltal för Stenugnsbageriet Le Violon Dingue AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 597 6 614 4 825 5 240
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 40 33 479
Total omsättning 7 614 6 654 4 858 5 719
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 484 1 320 1 083 1 167
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 005 1 028 866 851
Personalkostnader 3 279 2 763 2 157 2 715
Avskrivningar 16 17 12 21
Summa rörelsekostnader -5 784 -5 128 -4 118 -4 754
Rörelseresultat 1 831 1 525 739 965
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 1 850 1 526 735 975
Skatt 395 328 156 33
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 850 1 526 735 965
Årets resultat 1 456 1 164 579 42
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 22 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 5 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 850 1 526 735 965
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 -35 0 -900
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 10
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 53 69 7 19
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 69 7 19
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 53 69 7 19

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 49 39 8 35
Summa varulager 49 39 8 35
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 24 0 13 42
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 426 426 461 1 219
Övriga kortfristiga fordringar 140 119 813 338
Summa kortfristiga fordringar 590 545 1 287 1 599
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 080 1 733 316 259
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 2 719 2 317 1 611 1 893
Summa tillgångar 2 773 2 386 1 617 1 912

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 84 90 211 169
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 456 1 164 579 42
Summa fritt eget kapital 1 540 1 254 790 211
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 590 1 304 840 261
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 212 186 129 152
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 837
Övriga kortfristiga skulder 971 896 648 662
Summa kortfristiga skulder 1 183 1 082 777 1 651
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 773 2 386 1 617 1 912

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 7 6 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 470 1 470 1 470 1 470
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 470 1 470 1 470 1 470
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 200 1 170 700 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 225,70 % 210,54 % 206,31 % 112,54 %
Soliditet (%) 57,34 % 54,65 % 51,95 % 13,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 116,35 % 117,02 % 87,50 % 369,73 %
Riskbuffert (%) 66,57 % 63,91 % 45,12 % 50,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,31 % 23,06 % 15,13 % 18,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!