Nyckeltal för Stena Sessan Mjölktorget AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 274 11 342 7 309 22
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 11 274 11 342 7 309 22
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 4 124 3 562 2 648 179
Rörelseresultat 7 150 7 779 4 660 -157
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 5 044 5 698 2 642 -157
Skatt 1 361 641 -32 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 044 5 698 2 642 -157
Årets resultat 2 607 5 057 2 674 14
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 55 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 52 0 79 0
Externa räntekostnader 2 103 2 082 1 443 0
Övriga finansiella kostnader 6 0 497 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 044 5 698 2 642 -157
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 076 0 0 174
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 146 447 147 780 149 008 137 479
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 146 447 147 780 149 008 137 479
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 194 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 194 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 146 447 147 780 149 202 137 479

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 135 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 12 062 5 048 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 49 202 589
Summa kortfristiga fordringar 135 12 111 5 250 589
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 135 12 111 5 250 589
Summa tillgångar 146 582 159 891 154 452 138 068

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 32 755 52 698 50 024 10
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 607 5 057 2 674 14
Summa fritt eget kapital 35 362 57 755 52 698 24
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 35 412 57 805 52 748 74
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 823 462 188 4
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 100 000 100 000 100 000 118 506
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000 118 506
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 167 75 59 280
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 034 0 0 19 050
Övriga kortfristiga skulder 1 147 1 549 1 457 154
Summa kortfristiga skulder 9 348 1 624 1 516 19 484
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 146 582 159 891 154 452 138 068

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 136 000 136 000 136 000 0
Övriga säkerheter 0 0 0 136 000
Summa säkerheter 136 000 136 000 136 000 136 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 20 000 25 000 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1,44 % 745,75 % 346,31 % 3,02 %
Soliditet (%) 24,16 % 36,15 % 34,15 % 0,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,24 % 9,86 % 5,01 % -212,16 %
Riskbuffert (%) 2,94 % 2,82 % 1,03 % -0,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,57 % 31,88 % 8,52 % -713,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!