Nyckeltal för Stena Sessan Fastighets AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 24 757 24 000 22 975 21 766
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 24 757 24 000 22 975 21 766
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 29 405 28 654 27 074 25 091
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -29 405 -28 654 -27 074 -25 091
Rörelseresultat -4 648 -4 654 -4 099 -3 325
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 160 321 157 632 99 283 -12 082
Skatt 0 0 15 1 958
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 160 321 157 632 99 283 -12 082
Årets resultat 164 758 162 262 102 762 1 349
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 170 000 170 000 110 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 4 090 1 235 65 383
Externa ränteintäkter 695 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 9 409 7 318 4 889 5 043
Externa räntekostnader 0 412 1 2 148
Övriga finansiella kostnader 408 1 219 1 970 1 950
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 160 321 157 632 99 283 -12 082
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 4 437 4 630 3 494 15 389
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 170 000 170 000 110 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 24 824
Summa finansiella anläggningstillgångar 859 098 852 258 850 910 727 989
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 859 098 852 258 850 910 727 989

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 63 680 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 248 135 958 1 689
Summa kortfristiga fordringar 63 928 135 958 1 689
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 25 290 77 483 99 566 72 471
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 89 218 77 618 100 524 74 160
Summa tillgångar 948 316 929 876 951 434 802 149

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 201 504 137 919 71 586 1 237
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 6 340 1 322 123 571 169 000
Årets resultat 164 758 162 262 102 762 1 349
Summa fritt eget kapital 372 602 301 503 297 919 171 586
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 372 652 301 553 297 969 171 636
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 575 286 627 753 651 723 628 898
Övriga kortfristiga skulder 378 570 1 742 1 615
Summa kortfristiga skulder 575 664 628 323 653 465 630 513
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 948 316 929 876 951 434 802 149

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 1 012 1 034 904 883
Varav tantiem till styrelse & VD 207 136 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 694 673 453 526
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 656 2 230 2 204 2 010
Summa ansvarsförbindelser 1 656 2 230 2 204 2 010
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 50 000 100 000 160 000 100 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 15,50 % 12,35 % 15,38 % 11,76 %
Soliditet (%) 39,30 % 32,43 % 31,32 % 21,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,02 % 52,27 % 33,32 % -7,04 %
Riskbuffert (%) 16,24 % 16,49 % 10,11 % -1,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 607,93 % 619,51 % 402,28 % -97,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 012 1 034 904 883
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord