Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Stena Fastigheter Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 64 650 50 054 87 064 79 020
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 64 650 50 054 87 064 79 020
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 2 584 2 150 43 005 43 521
Rörelseresultat -39 709 -50 586 -46 196 -40 550
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 4 665 580 489 829 372 576 -154 829
Skatt 87 282 -53 485 -7 684 -51 980
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 665 580 489 829 372 576 -154 829
Årets resultat 5 049 260 439 954 574 988 334 391
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 646 170 675 000 603 000 120 000
Ränteintäkter från koncernföretag 119 983 69 312 39 528 51 494
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 52 916 207 436 226 698 288 447
Övriga finansiella kostnader 7 945 617 1 132 1 326
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 665 580 489 829 372 576 -154 829
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 470 963 -103 360 194 728 437 240
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 2 827
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 14 100 14 385 10 418 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 100 14 385 10 418 2 827
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 172 343 515
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 172 343 515
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 646 170 675 000 603 000 120 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 295 460 3 687 800 127 318 114 138
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 301 440 4 692 840 1 132 350 1 119 170
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 4 315 540 4 707 390 1 143 110 1 122 510

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 65 65 65 65
Summa varulager 65 65 65 65
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 61 12 805 0 67
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 099 940 0 911 533 870 338
Övriga kortfristiga fordringar 2 578 3 241 6 761 7 101
Summa kortfristiga fordringar 3 102 580 16 046 918 294 877 506
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 381 652 193 685 559 652 110 883
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 3 484 300 209 796 1 478 010 988 454
Summa tillgångar 7 799 840 4 917 190 2 621 120 2 110 970

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 189 000 1 189 000 1 189 000 1 189 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 245 300 245 300 245 300 245 300
Summa bundet eget kapital 1 434 300 1 434 300 1 434 300 1 434 300
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 202 810 1 062 860 487 872 153 481
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 049 260 439 954 574 988 334 391
Summa fritt eget kapital 6 252 070 1 502 814 1 062 860 487 872
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 7 686 380 2 937 110 2 497 160 1 922 170
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 45 700 44 245 41 011 36 235
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 651 0 55 964
Leverantörsskulder 1 609 6 572 2 651 1 382
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 859 940 0 0
Övriga kortfristiga skulder 66 159 68 667 80 302 95 214
Summa kortfristiga skulder 67 768 1 935 830 82 953 152 560
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 7 799 840 4 917 190 2 621 120 2 110 970

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 24 22 19 16
Löner till styrelse & VD 6 413 9 079 10 323 9 298
Varav tantiem till styrelse & VD 2 864 4 515 5 193 4 715
Löner till övriga anställda 15 786 17 823 18 203 13 018
Varav resultatlön till övriga anställda 1 046 1 748 1 176 1 797
Sociala kostnader 14 543 16 926 20 112 15 372
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 32 659 31 103 31 520 31 739
Summa säkerheter 32 659 31 103 31 520 31 739
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 5 446 230 5 438 480 5 438 350 5 534 620
Summa ansvarsförbindelser 5 446 230 5 438 480 5 438 350 5 534 620
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 000 300 000 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 5 141,41 % 10,83 % 1 781,67 % 647,87 %
Soliditet (%) 98,55 % 59,73 % 95,27 % 91,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 60,70 % 16,68 % 14,92 % -8,05 %
Riskbuffert (%) -29,21 % 3,45 % -251,74 % -183,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7 122,54 % 562,94 % 166,25 % -562,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 925 1 223 1 501 1 395