Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för StejCap AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 516 2 160 2 427 1 120
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 516 2 160 2 427 1 120
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 310 732 1 307 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 287 336 275 179
Personalkostnader 335 407 561 599
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -932 -1 475 -2 143 -778
Rörelseresultat 583 685 284 342
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 490 488 214 257
Skatt 100 111 47 57
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 610 658 284 342
Årets resultat 390 377 167 200
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 27 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 610 658 284 342
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -120 -170 -70 -85
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 1 307
Summa varulager 0 0 0 1 307
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 135 107 67 199
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 20 880 144 86
Summa kortfristiga fordringar 155 987 211 285
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 2 200 473 0 0
Summa kassa och bank 732 1 373 1 977 457
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 3 087 2 833 2 188 2 049
Summa tillgångar 3 087 2 833 2 188 2 049

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 1 556 1 379 1 212 1 013
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 390 377 167 200
Summa fritt eget kapital 1 946 1 756 1 379 1 213
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 2 046 1 856 1 479 1 313
Summa obeskattade reserver 529 409 239 169
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 10 0 14
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 512 558 470 554
Summa kortfristiga skulder 512 568 470 568
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 3 087 2 833 2 188 2 049

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 173,24 % 415,49 % 465,53 % 130,63 %
Soliditet (%) 78,91 % 76,15 % 75,65 % 70,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,04 % 30,50 % 17,16 % 23,79 %
Riskbuffert (%) 19,76 % 20,18 % 12,98 % 16,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 40,24 % 29,21 % 11,70 % 30,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0