Nyckeltal för Steffes Båt & Trailer Service Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 06 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 359 2 221 2 331 2 866
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 57 61 46
Total omsättning 359 2 278 2 392 2 912
Rörelsens kostnader 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 161 939 1 085 1 374
Handelsvaror 123 114 39 97
Övriga externa kostnader 157 496 473 528
Personalkostnader 110 600 632 759
Avskrivningar 34 67 47 11
Summa rörelsekostnader -585 -2 216 -2 276 -2 769
Rörelseresultat -227 62 116 143
Resultat 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 4 470 49 170 166
Skatt 0 15 43 44
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 470 49 170 166
Årets resultat 4 470 34 127 122
Jämförelsestörande poster 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -12 57 27
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 3 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 470 49 170 166
Bokslutsdispositioner 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 109 125 0 0
Inventarier 90 108 167 33
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 199 233 167 33
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -12 57 27
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 352 364 307
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 352 364 307
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 199 586 531 340

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 141 264 378 417
Summa varulager 141 264 378 417
Kortfristiga fordringar 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 12 81 138 171
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 108 57 59 6
Summa kortfristiga fordringar 120 138 197 177
Kassa och bank 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 892 47 1 65
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 5 152 449 576 659
Summa tillgångar 5 352 1 034 1 107 999

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 497 463 336 264
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 470 34 127 122
Summa fritt eget kapital 4 967 497 463 386
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 5 067 597 563 486
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 4 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 190 156 218 15
Summa långfristiga skulder 190 156 222 15
Kortfristiga skulder 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 39 84 131 233
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 56 198 191 265
Summa kortfristiga skulder 95 282 322 498
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 5 352 1 034 1 107 999

Noter

2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 900 900 900 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 900 900 900 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 68
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 68
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 4 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 5 275,79 % 65,60 % 61,49 % 48,59 %
Soliditet (%) 94,67 % 57,74 % 50,86 % 48,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 88,22 % 8,21 % 30,20 % 34,16 %
Riskbuffert (%) 83,52 % 4,61 % 15,08 % 16,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 245,13 % 2,16 % 7,16 % 5,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!