Nyckeltal för Stefan Rehn Consulting AB

Information 2021-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 130
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 130
Rörelsens kostnader 2021-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 39
Personalkostnader 3
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -42
Rörelseresultat 89
Resultat 2021-12
Resultat före skatt 77
Skatt 17
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 102
Årets resultat 60
Jämförelsestörande poster 2021-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 102
Bokslutsdispositioner 2021-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -25
Balansräkning 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2021-12
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2021-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 4
Summa kortfristiga fordringar 4
Kassa och bank 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 70
Summa kassa och bank 62
2021-12
Summa omsättningstillgångar 136
Summa tillgångar 136

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2021-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 60
Summa fritt eget kapital 60
2021-12
Summa eget kapital 85
Summa obeskattade reserver 25
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2021-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 26
Summa kortfristiga skulder 26
2021-12
Summa eget kapital och skulder 136

Noter

2021-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2021-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2021-12
Kassalikviditet (%) 253,85 %
Soliditet (%) 76,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 98,62 %
Riskbuffert (%) 75,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 78,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!