Nyckeltal för Stavsnäs Båttaxi, Skärgårdstrafik och Charter Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 06 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 301 13 386 2 834 6 950
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 12 56 34
Total omsättning 19 301 13 398 2 890 6 984
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 17 815 12 184 0 0
Handelsvaror 0 0 2 607 6 162
Övriga externa kostnader 806 462 257 387
Personalkostnader 698 693 249 385
Avskrivningar 10 18 18 18
Summa rörelsekostnader -19 329 -13 357 -3 131 -6 952
Rörelseresultat -29 42 -241 32
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Resultat före skatt -29 42 -241 32
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -29 42 -241 32
Årets resultat -29 42 -241 32
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -29 42 -241 32
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 4 22 39
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 4 22 39
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 25 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 25 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Summa anläggningstillgångar 25 4 22 39

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Kundfordringar 2 977 1 438 736 552
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 33 83 36 29
Summa kortfristiga fordringar 3 010 1 521 772 581
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 063 1 614 615 836
2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 073 3 135 1 387 1 417
Summa tillgångar 5 098 3 139 1 409 1 456

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Aktiekapital 120 120 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Balanserat resultat 70 28 269 238
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -29 42 -241 32
Summa fritt eget kapital 41 70 28 270
2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Summa eget kapital 161 190 148 390
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 273 62 64 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 335 2 577 1 122 0
Övriga kortfristiga skulder 329 310 74 1 007
Summa kortfristiga skulder 4 937 2 949 1 260 1 067
2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 098 3 139 1 409 1 456

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-12
Kassalikviditet (%) 102,75 % 106,31 % 110,08 % 132,80 %
Soliditet (%) 3,16 % 6,05 % 10,50 % 26,79 %
Avkastning på eget kapital (%) -18,01 % 22,11 % -162,84 % 8,21 %
Riskbuffert (%) -0,57 % 1,34 % -17,10 % 2,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,15 % 0,31 % -8,50 % 0,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!