Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Starfast Fastighetsförvaltning AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 782 10 696 10 616 10 539
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 446 235 200 201
Total omsättning 11 228 10 931 10 816 10 740
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 463 4 374 4 015 3 608
Personalkostnader 927 592 490 475
Avskrivningar 1 021 1 021 1 014 1 019
Summa rörelsekostnader -7 411 -5 987 -5 519 -5 102
Rörelseresultat 3 510 4 944 5 297 5 637
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 3 213 4 838 5 080 5 314
Skatt 681 36 920 146
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 213 4 838 5 080 5 314
Årets resultat 2 532 302 3 261 368
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 322 273 273 260
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 66
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 213 4 838 5 080 5 314
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 -4 500 -900 -4 800
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 40 651 40 572 41 575 42 578
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 79 104 0 11
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 40 730 40 676 41 575 42 589
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 424 405 280 278
Summa finansiella anläggningstillgångar 424 405 280 278
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 41 154 41 081 41 855 42 867

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 982 34 6 3
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 13 901 13 372 10 600 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 049 1 363 401 1 285
Summa kortfristiga fordringar 15 932 14 769 11 007 1 288
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 288 4 125 15 449 25 351
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 23 221 18 893 26 456 26 639
Summa tillgångar 64 375 59 974 68 311 69 506

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 21 815 21 514 18 253 17 885
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 532 302 3 261 368
Summa fritt eget kapital 24 347 21 816 21 514 18 253
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 24 467 21 936 21 634 18 373
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 727 393 361 317
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 36 450 36 460 36 459 35 459
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 8 357 8 289
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 36 450 36 460 44 816 43 748
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 1 000
Leverantörsskulder 675 246 285 277
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 4 800
Övriga kortfristiga skulder 2 055 941 1 216 991
Summa kortfristiga skulder 2 730 1 187 1 501 7 068
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 64 375 59 974 68 311 69 506

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 677 414 333 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 251 178 156 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 48 070 48 070 48 070 48 070
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 48 070 48 070 48 070 48 070
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 850,55 % 1 591,74 % 1 762,56 % 376,90 %
Soliditet (%) 38,01 % 36,58 % 31,67 % 26,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,13 % 22,06 % 23,48 % 28,92 %
Riskbuffert (%) 4,67 % 7,80 % 7,25 % 7,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 26,81 % 42,68 % 45,28 % 47,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 339 414 333 0