Nyckeltal för Stage Activity Stockholm AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 134 1 680 1 884 1 938
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 115 171 58 0
Total omsättning 2 249 1 851 1 942 1 938
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 489 666 819 1 186
Personalkostnader 821 695 757 484
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 310 -1 361 -1 576 -1 670
Rörelseresultat -61 489 365 268
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -62 488 366 188
Skatt 25 128 114 62
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -62 488 366 268
Årets resultat -88 359 252 126
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 5 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 2 2 5 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -62 488 366 268
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -80
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 745 617 497 366
Summa finansiella anläggningstillgångar 745 617 497 366
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 745 617 497 366

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 59 514 7 54
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 218 173 28 30
Summa kortfristiga fordringar 277 687 35 84
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 52 54 55 0
Summa kassa och bank 956 822 1 034 883
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 285 1 563 1 124 967
Summa tillgångar 2 030 2 180 1 621 1 333

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 4 4 4
Summa bundet eget kapital 104 104 104 104
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 030 671 419 293
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -88 359 252 126
Summa fritt eget kapital 942 1 030 671 419
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 046 1 134 775 523
Summa obeskattade reserver 80 80 80 80
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 817 689 569 438
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 26
Leverantörsskulder 51 51 57 35
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 36 225 140 231
Summa kortfristiga skulder 87 276 197 292
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 030 2 180 1 621 1 333

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 417,24 % 546,74 % 542,64 % 331,16 %
Soliditet (%) 54,43 % 54,72 % 51,45 % 43,66 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,61 % 40,91 % 43,89 % 46,05 %
Riskbuffert (%) -4,81 % 21,80 % 20,59 % 20,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,00 % 28,93 % 19,16 % 13,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!