Nyckeltal för Staffanstorps Bilanläggning AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 300 300 300 300
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 300 300 300 300
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 136 81 117 120
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 91 86 79 79
Summa rörelsekostnader -227 -167 -196 -199
Rörelseresultat 73 133 104 101
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -19 39 11 6
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -19 39 11 6
Årets resultat -19 39 11 6
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 92 94 93 95
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 39 11 6
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 3 200 3 280 3 359 3 438
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 40 26 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 240 3 306 3 359 3 438
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 240 3 306 3 359 3 438

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 0 13 7
Summa kortfristiga fordringar 5 0 13 7
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 167 216 205 202
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 172 216 218 209
Summa tillgångar 3 412 3 522 3 577 3 647

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 429 389 378 372
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -19 39 11 6
Summa fritt eget kapital 410 428 389 378
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 510 528 489 478
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 663 753 843 933
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 780 1 780 2 000 2 000
Summa långfristiga skulder 2 443 2 533 2 843 2 933
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 90 90 90 90
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 370 371 155 147
Summa kortfristiga skulder 460 461 245 237
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 412 3 522 3 577 3 647

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 750 1 750 1 750 1 750
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 750 1 750 1 750 1 750
Villkorat aktieägartillskott 170 170 170 170
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 170 170 170 170
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 37,39 % 46,85 % 88,98 % 88,19 %
Soliditet (%) 14,95 % 14,99 % 13,67 % 13,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,73 % 7,39 % 2,25 % 1,26 %
Riskbuffert (%) -1,03 % 0,64 % -0,10 % -0,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -37,00 % -18,33 % -27,33 % -29,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!