Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ståhlnacke Konsult AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 612 1 547 1 019 1 334
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 112 0 0
Total omsättning 1 612 1 659 1 019 1 334
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 222 181 92 130
Personalkostnader 836 687 668 762
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 058 -868 -760 -892
Rörelseresultat 554 791 260 441
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 554 541 165 322
Skatt 119 137 64 76
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 554 714 260 441
Årets resultat 435 404 101 246
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 22 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 99 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 554 714 260 441
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -173 -95 -119
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 400 280 160 40
Summa finansiella anläggningstillgångar 400 280 160 40
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 400 280 160 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 161 474 135 304
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 153 165 99 49
Summa kortfristiga fordringar 314 639 234 353
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 190 0 99 99
Summa kassa och bank 572 369 154 368
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 076 1 009 487 820
Summa tillgångar 1 476 1 289 647 860

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 0 0 227
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 435 404 101 246
Summa fritt eget kapital 436 404 101 473
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 486 454 151 523
Summa obeskattade reserver 387 387 214 119
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 400 280 160 40
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 20 5 7 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 183 163 116 172
Summa kortfristiga skulder 203 168 123 178
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 476 1 289 647 860

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 400 0 0 0
Summa säkerheter 400 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 280 160 40
Summa ansvarsförbindelser 0 280 160 40
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 436 403 101 473
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 436,45 % 600,00 % 315,45 % 405,06 %
Soliditet (%) 52,25 % 57,35 % 47,72 % 71,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 71,83 % 96,59 % 84,22 % 72,21 %
Riskbuffert (%) 37,53 % 26,38 % 40,19 % 51,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,37 % 39,75 % 25,52 % 33,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0