Nyckeltal för Städbolaget i Göteborg Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 51 561 51 052 49 402 55 779
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 880 1 249 2 370 86
Total omsättning 52 441 52 301 51 772 55 865
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 971 2 705 2 434 2 674
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 923 5 075 4 477 4 740
Personalkostnader 41 402 42 363 42 741 46 383
Avskrivningar 373 214 266 303
Summa rörelsekostnader -50 669 -50 357 -49 918 -54 100
Rörelseresultat 1 773 1 944 1 855 1 765
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 840 2 109 1 855 1 492
Skatt 495 452 411 309
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 340 2 109 1 855 1 967
Årets resultat 1 345 1 657 1 444 1 183
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 5 9 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 3 9 3
Övriga finansiella kostnader 430 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 340 2 109 1 855 1 967
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 500 0 0 -475
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 1 721 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 721 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 311 910 1 075 1 245
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 311 910 1 075 1 245
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 036 2 981 2 851 2 866
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 136 3 081 2 951 2 966
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 6 168 3 991 4 027 4 212

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 886 589 575 643
Summa varulager 886 589 575 643
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 476 6 060 4 206 6 651
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 642 2 195 2 244 1 483
Summa kortfristiga fordringar 6 118 8 255 6 450 8 134
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 035 4 512 4 827 3 425
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 039 13 357 11 852 12 202
Summa tillgångar 16 207 17 348 15 879 16 414

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 189 2 132 1 688 1 505
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 345 1 657 1 444 1 183
Summa fritt eget kapital 3 534 3 789 3 132 2 688
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 654 3 909 3 252 2 808
Summa obeskattade reserver 475 975 975 975
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 978 1 142 945 1 101
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 100 11 322 10 707 11 531
Summa kortfristiga skulder 12 078 12 464 11 652 12 632
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 16 207 17 348 15 879 16 414

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 101 15 128 128
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 750 750 750 750
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 750 750 750 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 1 000 1 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 75,78 % 102,43 % 96,78 % 91,51 %
Soliditet (%) 24,71 % 26,67 % 25,01 % 21,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 33,47 % 45,57 % 46,72 % 55,78 %
Riskbuffert (%) 7,38 % 12,15 % 11,66 % 11,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,75 % 4,13 % 3,74 % 3,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!