Koncernredovisning för Spring Media Intressenter AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 318 427 62 108
Aktiverat arbete för egen räkning 3 553 3 192
Övriga rörelseintäkter 2 828 1 091
Total omsättning 324 808 66 391
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 242 223 38 663
Personalkostnader 51 890 15 675
Avskrivningar 28 625 7 342
Summa rörelsekostnader -322 738 -61 680
Rörelseresultat -626 4 657
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -3 746 4 356
Skatt 4 266 1 590
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -3 746 4 356
Årets resultat -8 012 2 767
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 3 014 364
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 6 134 665
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 746 4 356
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 6 399 3 425
Patent, licenser mm 675 245
Goodwill 280 472 167 001
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 287 546 170 671
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 4 843 2 939
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 843 2 939
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 940 847
Summa finansiella anläggningstillgångar 940 847
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 293 329 174 456

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 59 757 17 890
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 24 158 13 071
Summa kortfristiga fordringar 83 915 30 961
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 28 762 40 145
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 112 678 71 105
Summa tillgångar 406 007 245 562

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 71 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 71 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 238 136 122 469
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -8 012 2 767
Summa fritt eget kapital 230 124 125 236
2022-12 2021-12
Summa eget kapital 230 195 125 286
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 143
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 84 329 41 490
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 136 0
Summa långfristiga skulder 84 465 41 490
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 16 600 25 255
Leverantörsskulder 23 649 15 299
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 51 099 38 089
Summa kortfristiga skulder 91 348 78 643
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 406 007 245 562

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 60 43
Löner till styrelse & VD 9 327 2 435
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 21 998 6 095
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 10 694 3 579
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 30 000 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 335
Summa säkerheter 30 000 10 335
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 30 000 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 24 346 4 187
Utdelning 0 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 123,35 % 90,42 %
Soliditet (%) 56,70 % 51,02 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,63 % 3,48 %
Riskbuffert (%) -2,90 % 1,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,10 % 5,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 522 198
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Spring Media Intressenter AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 020 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 6 020 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 533 340
Personalkostnader 2 634 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -3 167 -340
Rörelseresultat 2 853 -340
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -355 -957
Skatt -45 -197
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -355 -957
Årets resultat -310 -760
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 3 208 617
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -355 -957
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 242 198
Summa finansiella anläggningstillgångar 341 368 178 472
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 341 368 178 472

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 1 049 429
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 1 049 429
Summa tillgångar 342 417 178 901

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 71 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 71 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 223 858 117 296
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -310 -760
Summa fritt eget kapital 223 548 116 536
2022-12 2021-12
Summa eget kapital 223 619 116 586
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 59 983 41 250
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 59 983 41 250
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 16 600 21 000
Leverantörsskulder 2 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 41 096 0
Övriga kortfristiga skulder 1 117 65
Summa kortfristiga skulder 58 815 21 065
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 342 417 178 901

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 1 0
Löner till styrelse & VD 1 994 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 640 0
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 250 108 172 274
Summa säkerheter 250 108 172 274
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 30 000 10 000
Summa ansvarsförbindelser 30 000 10 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 1,78 % 2,04 %
Soliditet (%) 65,31 % 65,17 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,16 % -0,82 %
Riskbuffert (%) -1,87 % -1,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -59,19 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 994 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord