Nyckeltal för SpångaMälarö Fastighets AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 373 372 358 363
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 40
Total omsättning 373 372 358 403
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 162 149 153 182
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 81 79 79 79
Summa rörelsekostnader -243 -228 -232 -261
Rörelseresultat 131 143 125 143
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 61 65 61 91
Skatt 13 14 13 9
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 81 86 61 91
Årets resultat 48 51 48 32
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 18 26 37 27
Externa räntekostnader 32 31 27 25
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 81 86 61 91
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 -50
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -20 -21 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 4 660 4 488 4 568 4 647
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 660 4 488 4 568 4 647
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 660 4 488 4 568 4 647

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 22 22 22 20
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 2 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 0 2 39
Summa kortfristiga fordringar 41 24 24 59
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 228 224 92 74
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 270 248 116 133
Summa tillgångar 4 929 4 737 4 684 4 780

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 037 2 986 2 938 2 906
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 48 51 48 32
Summa fritt eget kapital 3 085 3 037 2 986 2 938
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 135 3 087 3 036 2 988
Summa obeskattade reserver 41 21 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 935 975 975 1 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 68 48 68 68
Summa långfristiga skulder 1 003 1 023 1 043 1 068
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 20 20 20 0
Leverantörsskulder 12 2 10 18
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 184 467 477 676
Övriga kortfristiga skulder 534 116 98 29
Summa kortfristiga skulder 750 605 605 723
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 929 4 737 4 684 4 780

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 700 1 700 1 700 1 700
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 700 1 700 1 700 1 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 35,87 % 40,99 % 19,17 % 18,40 %
Soliditet (%) 64,22 % 65,49 % 64,82 % 62,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,56 % 2,77 % 2,01 % 3,05 %
Riskbuffert (%) -0,18 % -0,47 % -1,21 % 0,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,31 % 7,80 % -0,84 % 10,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!