Nyckeltal för Sotenäsbostäder Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 89 030 87 641 85 888 84 905
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 887 1 273 6 842 889
Total omsättning 90 917 88 914 92 730 85 794
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 41 701 43 316 45 886 41 428
Personalkostnader 10 911 11 619 10 560 9 814
Avskrivningar 13 137 15 298 17 552 15 017
Summa rörelsekostnader -65 749 -70 233 -73 998 -66 259
Rörelseresultat 24 883 18 440 18 175 19 499
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 12 927 7 065 6 666 7 338
Skatt 2 328 2 502 498 1 385
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 880 6 910 6 586 7 252
Årets resultat 10 599 4 563 6 168 5 953
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 0 2 2
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 26 35 36 58
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 1 924 0
Externa räntekostnader 10 077 9 625 9 741 12 329
Övriga finansiella kostnader 1 984 1 984 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 880 6 910 6 586 7 252
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 47 155 80 86
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 610 319 614 888 615 245 584 940
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 031 981 1 506 1 326
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 679 5 288 5 087 23 436
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 617 029 621 157 621 838 609 702
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 0 2 2
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 050 3 150 1 150 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 090 3 190 1 190 40
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 619 119 624 347 623 028 609 742

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 418 180 129 445
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 137 117 93 83
Övriga kortfristiga fordringar 14 508 13 579 6 553 9 946
Summa kortfristiga fordringar 15 063 13 876 6 775 10 474
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 18 124 6 410 4 630 5 987
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 33 186 20 286 11 405 16 461
Summa tillgångar 652 305 644 633 634 433 626 203

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 11 478 11 478 11 478 11 478
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 085 20 085 20 085 20 085
Summa bundet eget kapital 31 563 31 563 31 563 31 563
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 79 488 75 040 69 036 63 253
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 599 4 563 6 168 5 953
Summa fritt eget kapital 90 087 79 603 75 204 69 206
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 121 650 111 166 106 767 100 769
Summa obeskattade reserver 102 149 304 384
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 15 220 14 436 12 989 12 702
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 496 000 496 000 491 000 160 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 496 000 496 000 491 000 160 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 331 000
Leverantörsskulder 4 632 4 835 10 777 8 197
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 702 18 048 12 596 13 152
Summa kortfristiga skulder 19 334 22 883 23 373 352 349
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 652 305 644 633 634 433 626 203

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 14 15 15 15
Löner till styrelse & VD 1 253 1 032 873 900
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 551 5 999 5 626 5 512
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 769 3 991 3 722 3 403
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 509 920 128 123 122
Summa ansvarsförbindelser 509 920 128 123 122
Beviljad checkräkningskredit 11 800 11 800 11 800 11 800
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 115 115 165 170
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 171,65 % 88,65 % 48,80 % 4,67 %
Soliditet (%) 18,66 % 17,26 % 16,86 % 16,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,58 % 6,21 % 6,16 % 7,18 %
Riskbuffert (%) 1,48 % 0,64 % 0,61 % 0,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,92 % -5,36 % -5,91 % -5,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 486 469 433 427
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!