Nyckeltal för Sotenäs Vatten AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 58 229 58 632 58 392 55 070
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 702 1 493 610 785
Total omsättning 58 931 60 125 59 002 55 855
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 328 3 657 3 464 3 493
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 39 031 41 630 41 566 36 485
Personalkostnader 170 176 196 262
Avskrivningar 14 129 13 547 13 425 14 207
Summa rörelsekostnader -57 658 -59 010 -58 651 -54 447
Rörelseresultat 1 273 1 115 350 1 408
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 12 5 2 3
Skatt 12 5 2 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 5 2 3
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 20 15 11
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 298 0
Externa räntekostnader 1 281 1 130 65 1 416
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 5 2 3
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 286 614 0 0 0
Maskiner 15 607 8 583 5 945 2 014
Inventarier 496 467 79 101
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 20 193 39 958 29 496 29 310
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 266 657 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 322 910 315 665 35 520 31 425
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 277 488 268 428
Summa finansiella anläggningstillgångar 725 725 278 213 268 428
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 323 635 316 390 313 733 299 851

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 5 639 3 870 2 165 2 023
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 23 856 25 582 15 333 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 247 4 343 3 342 27 584
Summa kortfristiga fordringar 31 742 33 795 20 840 29 607
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 31 742 33 795 20 840 29 607
Summa tillgångar 355 377 350 185 334 573 329 460

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 2 500 2 500 2 500 2 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 500 2 500 2 500 2 500
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 0 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 500 2 500 2 500 2 500
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 706 1 706 2 500 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 338 980 336 558 317 812 316 690
Summa långfristiga skulder 338 980 336 558 317 812 316 690
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 536 4 585 3 710 3 366
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 829 2 379 2 554 1 733
Övriga kortfristiga skulder 4 826 2 457 5 497 5 171
Summa kortfristiga skulder 12 191 9 421 11 761 10 270
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 355 377 350 185 334 573 329 460

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 141
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 132 140 148 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 38 21 23 23
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 2 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 260,37 % 358,72 % 177,20 % 288,29 %
Soliditet (%) 0,70 % 0,71 % 0,75 % 0,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,48 % 0,20 % 0,08 % 0,12 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,18 % -1,92 % -0,62 % -2,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!