Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sonova Audiological Care Sweden AB

Information 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 175 305 123 822 114 518 113 098
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 340 344 388
Total omsättning 175 305 124 162 114 862 113 486
Rörelsens kostnader 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 67 861 42 953 38 529 38 507
Övriga externa kostnader 44 405 35 007 31 334 31 179
Personalkostnader 90 742 68 611 63 724 63 031
Avskrivningar 5 254 1 453 1 383 1 831
Summa rörelsekostnader -208 262 -148 024 -134 970 -134 548
Rörelseresultat -33 018 -23 930 -20 316 -21 153
Resultat 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Resultat före skatt -33 036 -23 928 -20 315 -21 298
Skatt 0 0 85 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -33 036 -23 928 -20 315 -21 155
Årets resultat -33 036 -23 928 260 -21 297
Jämförelsestörande poster 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 2
Övriga finansiella kostnader 19 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -33 036 -23 928 -20 315 -21 155
Bokslutsdispositioner 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Koncernbidrag 0 0 20 660 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -143
Balansräkning 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 164 96 81 0
Goodwill 22 621 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 113 125 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 22 898 221 81 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 984 5 616 3 602 2 873
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 984 5 616 3 602 2 873
Finansiella anläggningstillgångar 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 243 1 791 1 638 1 523
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 243 32 230 1 638 1 523
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Summa anläggningstillgångar 32 125 38 067 5 321 4 396

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 9 856 4 937 8 104 5 442
Summa varulager 9 856 4 937 8 104 5 442
Kortfristiga fordringar 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Kundfordringar 17 666 14 211 10 255 8 457
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 17 766 18 140
Övriga kortfristiga fordringar 8 120 8 402 8 321 5 907
Summa kortfristiga fordringar 25 786 22 613 36 342 32 504
Kassa och bank 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 353 147 54 44
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Summa omsättningstillgångar 36 995 27 697 44 500 37 990
Summa tillgångar 69 120 65 764 49 821 42 385

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Aktiekapital 255 255 255 255
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 255 255 255 255
Fritt eget kapital 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Balanserat resultat 51 374 35 463 4 203 -2 049
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 27 550
Årets resultat -33 036 -23 928 260 -21 297
Summa fritt eget kapital 18 338 11 535 4 463 4 204
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Summa eget kapital 18 593 11 790 4 718 4 459
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 541 2 092 2 421 1 909
Långfristiga skulder 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 17 081 24 047 17 081 17 081
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 17 081 24 047 17 081 17 081
Kortfristiga skulder 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 595 6 351 6 287 5 375
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 213 12 439 10 267 2 784
Övriga kortfristiga skulder 18 097 9 045 9 047 10 778
Summa kortfristiga skulder 31 905 27 835 25 601 18 937
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Summa eget kapital och skulder 69 120 65 764 49 821 42 385

Noter

2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Antal anställda 148 117 109 106
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 63 564 47 070 43 285 45 351
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 23 844 18 352 16 994 16 520
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 30 490 30 490 30 490
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 30 490 30 490 30 490
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03
Kassalikviditet (%) 85,06 % 81,77 % 142,17 % 171,88 %
Soliditet (%) 26,90 % 17,93 % 9,47 % 10,52 %
Avkastning på eget kapital (%) -177,68 % -202,95 % -430,58 % -474,43 %
Riskbuffert (%) -47,81 % -36,38 % -40,78 % -49,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,86 % -19,32 % -17,74 % -18,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 429 402 397 428
Hjälp oss bli bättre