Nyckeltal för Sofias gestaltning AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 467 2 266 1 536 5 303
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 21
Total omsättning 4 467 2 266 1 536 5 324
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 610 469 403 914
Personalkostnader 1 471 1 669 1 383 1 707
Avskrivningar 0 0 0 5
Summa rörelsekostnader -2 081 -2 138 -1 786 -2 626
Rörelseresultat 2 386 128 -249 2 698
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 678 414 79 2 158
Skatt 570 95 28 472
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 958 127 -250 2 697
Årets resultat 2 108 320 50 1 686
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 958 127 -250 2 697
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -280 287 329 -539
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 000 4 288 4 288 4 288
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 000 4 288 4 288 4 288
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 000 4 288 4 288 4 288

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 1 40
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 421 216 648 1 865
Summa kortfristiga fordringar 421 216 649 1 905
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 490 1 150 987 763
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 911 1 366 1 636 2 668
Summa tillgångar 7 911 5 653 5 924 6 956

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 096 2 296 2 696 1 560
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 108 320 50 1 686
Summa fritt eget kapital 4 204 2 616 2 746 3 246
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 254 2 666 2 796 3 296
Summa obeskattade reserver 2 844 2 564 2 851 3 180
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 102 7 20 14
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 711 416 257 466
Summa kortfristiga skulder 813 423 277 480
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 911 5 653 5 924 6 956

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 1 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 435 520 450 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 358,06 % 322,93 % 590,61 % 555,83 %
Soliditet (%) 80,27 % 80,59 % 82,67 % 81,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,58 % 2,79 % -5,10 % 47,82 %
Riskbuffert (%) 37,34 % 2,17 % -4,30 % 38,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 66,20 % 5,56 % -16,34 % 50,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!