Nyckeltal för Smashcenter Rotebro AB

Information 2021-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 10

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 2
Rörelsens kostnader 2021-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 300
Personalkostnader 0
Avskrivningar 62
Summa rörelsekostnader -362
Rörelseresultat -361
Resultat 2021-12
Resultat före skatt -379
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -379
Årets resultat -379
Jämförelsestörande poster 2021-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 18
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -379
Bokslutsdispositioner 2021-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12
Byggnader och mark 419
Maskiner 0
Inventarier 923
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 342
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 656
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 111
Summa finansiella anläggningstillgångar 767
2021-12
Summa anläggningstillgångar 2 109

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2021-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 107
Summa kortfristiga fordringar 107
Kassa och bank 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 0
2021-12
Summa omsättningstillgångar 107
Summa tillgångar 2 215

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2021-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 694
Årets resultat -379
Summa fritt eget kapital 315
2021-12
Summa eget kapital 340
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2021-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 974
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 767
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 1 741
Kortfristiga skulder 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 79
Övriga kortfristiga skulder 53
Summa kortfristiga skulder 135
2021-12
Summa eget kapital och skulder 2 215

Noter

2021-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2021-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2021-12
Kassalikviditet (%) 79,26 %
Soliditet (%) 15,35 %
Avkastning på eget kapital (%) -111,47 %
Riskbuffert (%) -17,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -19 850,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord