Nyckeltal för Smögenlax Aquaculture AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 196 138 893 880
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 28 146 0
Total omsättning 238 166 1 039 880
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 9 52 14 29
Övriga externa kostnader 159 574 249 927
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 262 262 173 178
Summa rörelsekostnader -430 -888 -436 -1 134
Rörelseresultat -192 -722 603 -254
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -444 -1 067 598 -258
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -444 -1 067 598 -258
Årets resultat 56 -1 067 303 -258
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 252 345 5 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -444 -1 067 598 -258
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 500 0 -295 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 3 936 3 935 3 935 359
Maskiner 1 748 2 011 2 228 3 232
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 11 994 11 790 8 175 3 041
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 17 678 17 736 14 338 6 632
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 40 000 51 000 40 000 40 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 57 678 68 736 54 338 46 632

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 19 13
Summa varulager 0 0 19 13
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 123 100
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 104 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 67 1 123 400
Summa kortfristiga fordringar 104 67 1 246 500
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 978 1 420 7 242 3 857
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 12 082 1 487 8 507 4 370
Summa tillgångar 69 760 70 223 62 845 51 001

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 48 878 49 944 49 642 100
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 20 000 0 0 49 800
Årets resultat 56 -1 067 303 -258
Summa fritt eget kapital 68 934 48 877 49 945 49 642
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 68 984 48 927 49 995 49 692
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 20 000 10 000 0
Övriga långfristiga skulder 400 400 400 0
Summa långfristiga skulder 400 20 400 10 400 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 326 188 1 828 501
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 295 295 0
Övriga kortfristiga skulder 50 412 328 809
Summa kortfristiga skulder 376 895 2 451 1 310
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 69 760 70 223 62 845 51 001

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 20 000 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 54 025 37 200 35 200 0
Summa ansvarsförbindelser 74 025 37 200 35 200 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 3 213,30 % 166,15 % 346,31 % 332,60 %
Soliditet (%) 98,89 % 69,67 % 79,55 % 97,43 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,64 % -2,18 % 1,20 % -0,52 %
Riskbuffert (%) -32,75 % -2,65 % 0,92 % -0,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -355,10 % -1 023,19 % 66,41 % -29,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!