Nyckeltal för Slutplattan FEVGI 117140 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 3 746 50 174
Övriga rörelseintäkter 0 0 23 4
Total omsättning 0 0 3 769 50 178
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 11 0 2 966 43 030
Rörelseresultat -11 0 61 -3 769
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -2 0 180 -3 709
Skatt 0 0 18 75
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 0 49 -3 816
Årets resultat -2 0 62 216
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 9 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 12 44
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 3
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 0 49 -3 816
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -100 4 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 131 107
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 108
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 108
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 220
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 220
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 328

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 6 737
Summa varulager 0 0 0 6 737
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 14 0 5 745
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 9 444 9 537 4 023
Övriga kortfristiga fordringar 0 2 58 2 682
Summa kortfristiga fordringar 0 9 460 9 595 12 450
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 166 31 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 166 9 491 9 595 19 187
Summa tillgångar 1 166 9 491 9 595 19 515

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 020 1 020 1 020 1 020
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 148 8 448 8 385 8 169
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 0 62 216
Summa fritt eget kapital 146 8 448 8 447 8 385
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 166 9 468 9 467 9 405
Summa obeskattade reserver 0 0 0 131
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 3 889
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 100 3 897
Övriga kortfristiga skulder 0 23 28 2 193
Summa kortfristiga skulder 0 23 128 9 979
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 166 9 491 9 595 19 515

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 1 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 320 5 345
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 98 2 561
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 8 300 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 41 265,22 % 7 496,09 % 124,76 %
Soliditet (%) 100,00 % 99,76 % 98,67 % 48,69 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,17 % 0,00 % 0,52 % -40,16 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,00 % -8,74 % -19,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,99 % -7,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 320 486
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Slutplattan FEVGI 117140 AB

Information 2001-04
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2001-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 0
Rörelsens kostnader 2001-04
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 0
Resultat 2001-04
Resultat före skatt 0
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 0
Årets resultat 0
Jämförelsestörande poster 2001-04
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2001-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2001-04
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 2001-04
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2001-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2001-04
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2001-04
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2001-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2001-04
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2001-04
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2001-04
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kassa och bank 2001-04
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 0
2001-04
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2001-04
Aktiekapital 0
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 0
Fritt eget kapital 2001-04
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Summa fritt eget kapital 0
2001-04
Summa eget kapital 0
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2001-04
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2001-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 0
2001-04
Summa eget kapital och skulder 0

Noter

2001-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2001-04
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2001-04
Kassalikviditet (%) 0,00 %
Soliditet (%) 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!