Nyckeltal för Slutplattan FEVGI 117139 AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 136 936 163 044
Övriga rörelseintäkter 215 374 60 0
Total omsättning 215 374 136 996 163 044
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 212 0
Kostnad sålda varor 0 0 111 017 131 418
Rörelseresultat 215 374 6 266 10 406
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 215 1 508 9 457 11 658
Skatt 0 29 131 180
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 215 373 6 230 10 392
Årets resultat 0 29 326 478
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 8 15
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 23 0
Externa räntekostnader 0 1 21 29
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 215 373 6 230 10 392
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -215 -1 450 -9 000 -11 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 135 3 227 1 266
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 688
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 688
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 1 726
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 726
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 2 414

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 20 568
Summa varulager 0 0 0 20 568
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 4 993 22 483
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 206 4 468 26 282 5 955
Övriga kortfristiga fordringar 35 63 3 930 5 347
Summa kortfristiga fordringar 3 241 4 531 35 205 33 785
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 5
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 241 4 531 35 205 54 358
Summa tillgångar 3 241 4 531 35 205 56 772

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 666 2 637 22 311 21 833
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 29 326 478
Summa fritt eget kapital 2 666 2 666 22 637 22 311
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 026 3 026 22 997 22 671
Summa obeskattade reserver 0 0 1 135 4 362
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 3 267
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 3 267
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 133
Leverantörsskulder 0 0 179 12 215
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 215 1 450 9 239 11 649
Övriga kortfristiga skulder 0 55 1 655 2 475
Summa kortfristiga skulder 215 1 505 11 073 26 472
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 241 4 531 35 205 56 772

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 23 27
Löner till styrelse & VD 0 0 82 1 037
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 37
Löner till övriga anställda 0 0 9 902 9 476
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 4 574 4 869
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 10 000 10 000 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 10 000 10 000 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 500 0 20 000 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1 507,44 % 301,06 % 317,94 % 127,64 %
Soliditet (%) 93,37 % 66,78 % 67,70 % 45,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,11 % 12,33 % 26,14 % 40,15 %
Riskbuffert (%) 6,63 % 8,19 % 17,43 % 18,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 4,52 % 6,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 434 389
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!