Nyckeltal för Slutplattan FEVGI 117139 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 136 936
Övriga rörelseintäkter 25 215 374 60
Total omsättning 25 215 374 136 996
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 212
Kostnad sålda varor 0 0 0 111 017
Rörelseresultat 25 215 374 6 266
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 28 215 1 508 9 457
Skatt 6 0 29 131
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 28 215 373 6 230
Årets resultat 22 0 29 326
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 23
Externa räntekostnader 0 0 1 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 28 215 373 6 230
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -215 -1 450 -9 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 1 135 3 227
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 4 993
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 206 4 468 26 282
Övriga kortfristiga fordringar 35 35 63 3 930
Summa kortfristiga fordringar 35 3 241 4 531 35 205
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 519 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 554 3 241 4 531 35 205
Summa tillgångar 554 3 241 4 531 35 205

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 166 2 666 2 637 22 311
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 22 0 29 326
Summa fritt eget kapital 188 2 666 2 666 22 637
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 548 3 026 3 026 22 997
Summa obeskattade reserver 0 0 0 1 135
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 179
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 215 1 450 9 239
Övriga kortfristiga skulder 6 0 55 1 655
Summa kortfristiga skulder 6 215 1 505 11 073
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 554 3 241 4 531 35 205

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 23
Löner till styrelse & VD 0 0 0 82
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 9 902
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 4 574
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 10 000 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 10 000 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 500 0 20 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 9 233,33 % 1 507,44 % 301,06 % 317,94 %
Soliditet (%) 98,92 % 93,37 % 66,78 % 67,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,11 % 7,11 % 12,33 % 26,14 %
Riskbuffert (%) 5,05 % 6,63 % 8,19 % 17,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 434
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!