Nyckeltal för Skärholmens Gynekologmottagning AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 0 0 10 632
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 40 48 50
Total omsättning 9 40 48 10 682
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 105 0 0 8 056
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 970 3 327 3 549 3 156
Personalkostnader 2 649 2 772 2 435 2 428
Avskrivningar 298 319 896 472
Summa rörelsekostnader -6 022 -6 418 -6 880 -14 112
Rörelseresultat -6 013 -6 376 -6 832 -3 431
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 163 3 040 2 177 1 308
Skatt 31 631 471 210
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 163 3 040 2 177 1 308
Årets resultat 32 2 408 1 706 1 098
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 178 9 417 9 009 4 739
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 163 3 040 2 177 1 308
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -1 100 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 294 539 858 1 654
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 294 539 858 1 654
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 178 9 417 9 009 4 739
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 197 6 252 3 515 655
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 197 6 252 3 515 655
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 491 6 791 4 373 2 309

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 400 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 508 252 406 834
Summa kortfristiga fordringar 908 252 406 834
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 150 885 1 579 1 031
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 058 1 136 1 985 1 865
Summa tillgångar 7 548 7 928 6 358 4 174

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 102 102 102 102
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 2 2 2
Summa bundet eget kapital 104 104 104 104
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 342 4 333 2 628 1 530
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 32 2 408 1 706 1 098
Summa fritt eget kapital 6 374 6 741 4 334 2 628
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 478 6 845 4 438 2 732
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 435 57 318 106
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 19 19 23
Övriga kortfristiga skulder 636 1 006 1 584 1 313
Summa kortfristiga skulder 1 071 1 082 1 921 1 442
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 548 7 928 6 358 4 174

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 902 902 902
Övriga ansvarsförbindelser 121 439 153 206
Summa ansvarsförbindelser 121 1 341 1 055 1 108
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 192,16 % 105,08 % 103,33 % 129,33 %
Soliditet (%) 85,82 % 86,34 % 69,80 % 65,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,95 % 44,41 % 49,05 % 47,88 %
Riskbuffert (%) 15,25 % 38,27 % 34,24 % 31,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12 900,00 % 0,00 % 0,00 % 12,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!