Nyckeltal för Själsö Ledarutveckling AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 61 1 071
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 231 0 0
Total omsättning 0 231 61 1 071
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 47
Övriga externa kostnader 5 29 31 62
Personalkostnader 0 0 232 714
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -5 -29 -263 -823
Rörelseresultat -6 202 -202 249
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -6 202 -202 249
Skatt 0 16 0 53
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 202 -202 249
Årets resultat -6 261 -202 196
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 202 -202 249
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 75 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 3 3 3 3
Summa materiella anläggningstillgångar 3 3 3 3
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 617 1 617 1 617 1 617
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 620 1 620 1 620 1 620

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 66
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 76 75 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 42 43 52 91
Summa kortfristiga fordringar 118 118 52 157
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 5 2 544
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 120 123 54 701
Summa tillgångar 1 740 1 742 1 674 2 321

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -26 -287 87 63
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -6 261 -202 196
Summa fritt eget kapital -32 -26 -115 259
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 88 94 5 379
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 501 1 501 1 402 1 556
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 501 1 501 1 402 1 556
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 151 148 267 387
Summa kortfristiga skulder 151 148 267 387
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 740 1 742 1 674 2 321

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 177
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 79,47 % 83,11 % 20,22 % 181,14 %
Soliditet (%) 5,06 % 5,40 % 0,30 % 16,33 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,82 % 214,89 % -4 040,00 % 65,70 %
Riskbuffert (%) -0,34 % 11,60 % -12,07 % 10,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -331,15 % 23,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Koncernredovisning för Själsö Ledarutveckling AB

Information 2003-12 2002-12 2001-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2003-12 2002-12 2001-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 154 1 379 1 498
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 2 154 1 379 1 498
Rörelsens kostnader 2003-12 2002-12 2001-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 389 0 0
Övriga externa kostnader 592 744 920
Personalkostnader 571 422 298
Avskrivningar 266 266 269
Summa rörelsekostnader -1 818 -1 432 -1 487
Rörelseresultat 335 -54 11
Resultat 2003-12 2002-12 2001-12
Resultat före skatt 283 -103 -68
Skatt 218 58 67
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 283 -103 -68
Årets resultat 65 -161 -136
Jämförelsestörande poster 2003-12 2002-12 2001-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2003-12 2002-12 2001-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 52 49 80
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2003-12 2002-12 2001-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 283 -103 -68
Bokslutsdispositioner 2003-12 2002-12 2001-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2003-12 2002-12 2001-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2003-12 2002-12 2001-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 736 981 1 226
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 736 981 1 226
Materiella anläggningstillgångar 2003-12 2002-12 2001-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 49 37 49
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 49 37 49
Finansiella anläggningstillgångar 2003-12 2002-12 2001-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100
2003-12 2002-12 2001-12
Summa anläggningstillgångar 885 1 119 1 375

Omsättningstillgångar

Varulager 2003-12 2002-12 2001-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2003-12 2002-12 2001-12
Kundfordringar 52 138 139
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 386 75 85
Summa kortfristiga fordringar 438 213 224
Kassa och bank 2003-12 2002-12 2001-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 312 99 157
2003-12 2002-12 2001-12
Summa omsättningstillgångar 749 311 381
Summa tillgångar 1 634 1 430 1 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2003-12 2002-12 2001-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 326 222 0
Summa bundet eget kapital 426 322 100
Fritt eget kapital 2003-12 2002-12 2001-12
Balanserat resultat 106 267 641
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 65 -161 -136
Summa fritt eget kapital 171 106 505
2003-12 2002-12 2001-12
Summa eget kapital 597 428 605
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 119 0 69
Långfristiga skulder 2003-12 2002-12 2001-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 91 583 481
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 195 79 0
Summa långfristiga skulder 286 662 481
Kortfristiga skulder 2003-12 2002-12 2001-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 111 16 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 520 324 581
Summa kortfristiga skulder 631 340 600
2003-12 2002-12 2001-12
Summa eget kapital och skulder 1 634 1 430 1 756

Noter

2003-12 2002-12 2001-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 288 178 100
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 263 227 197
2003-12 2002-12 2001-12
Företagsinteckningar 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 49 46
Utdelning 0 0 0
2003-12 2002-12 2001-12
Kassalikviditet (%) 118,86 % 91,76 % 63,50 %
Soliditet (%) 36,54 % 29,93 % 34,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,40 % -24,07 % -11,24 %
Riskbuffert (%) 14,83 % -8,67 % -6,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,72 % -11,02 % -9,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 288 180 100
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!