Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Simon&Son Fastigheter AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 14 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 342 4 591 3 806 3 294
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 2
Total omsättning 6 342 4 591 3 806 3 296
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 684 1 837 2 161 1 554
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 1 320 835 708 669
Summa rörelsekostnader -4 004 -2 672 -2 869 -2 223
Rörelseresultat 2 339 1 919 936 1 073
Resultat 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 303 367 557 683
Skatt 681 721 17 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 403 1 467 557 683
Årets resultat 2 493 2 546 39 61
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 937 453 379 390
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 403 1 467 557 683
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 2 870 2 900 -500 -600
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 100 -1 100 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 66 636 49 986 42 010 34 376
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 390
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 66 636 49 986 42 010 34 766
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 598 1 476 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 112 79 60 43
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 435 2 279 60 43
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 73 070 52 265 42 070 34 809

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 1 347 828 336 304
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 416 68 302 31
Summa kortfristiga fordringar 1 763 896 638 335
Kassa och bank 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 336 0 0 0
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 2 100 896 638 335
Summa tillgångar 75 170 53 161 42 708 35 144

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 17 223 677 638 577
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 14 000 0 0
Årets resultat 2 493 2 546 39 61
Summa fritt eget kapital 19 716 17 223 677 638
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 19 766 17 273 727 688
Summa obeskattade reserver 2 200 1 100 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 44 209 312 24 841 19 206
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 268 31 542 14 960 12 594
Övriga långfristiga skulder 40 41 37 62
Summa långfristiga skulder 44 517 31 895 39 838 31 862
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 1 193 1 438 1 611 2 231
Leverantörsskulder 149 126 0 59
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 345 1 329 531 304
Summa kortfristiga skulder 8 687 2 893 2 142 2 594
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 75 170 53 161 42 708 35 144

Noter

2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 49 984 39 802 37 190 31 640
Övriga säkerheter 0 0 0 390
Summa säkerheter 49 984 39 802 37 190 32 030
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 312 338 318
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 24,16 % 30,97 % 29,79 % 12,91 %
Soliditet (%) 28,45 % 34,02 % 1,70 % 1,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,56 % 8,11 % 76,62 % 99,27 %
Riskbuffert (%) 1,37 % 2,32 % 1,29 % 1,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,35 % 22,09 % 4,68 % 8,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0