Nyckeltal för Sigtuna Vallstanäs projekt 3 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 06 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 3 736 1 148 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 3 0
Total omsättning 0 3 736 1 151 0
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 329 843 974 41
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 667 1 209 609 0
Summa rörelsekostnader -996 -2 052 -1 583 -41
Rörelseresultat -996 1 685 -432 -40
Resultat 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -1 124 588 -931 -155
Skatt -362 -18 -160 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 124 588 -931 -155
Årets resultat -762 606 -771 -155
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 475 6 55 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 603 1 103 555 115
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 124 588 -931 -155
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 42 118 42 492 43 240 15 558
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 361 2 509 2 897 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 8 091
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 44 479 45 001 46 137 23 649
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 44 479 45 001 46 137 23 649

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 507 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 26 22 390 2 425
Summa kortfristiga fordringar 26 22 897 2 425
Kassa och bank 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 352 118 172 1 059
2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 378 139 1 069 3 484
Summa tillgångar 44 857 45 140 47 206 27 133

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 7 609 7 609 7 609 7 609
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 7 659 7 659 7 659 7 659
Fritt eget kapital 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat -322 -928 -156 -2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -762 606 -771 -155
Summa fritt eget kapital -1 084 -322 -927 -157
2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 6 575 7 337 6 732 7 502
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 532 1 893 1 911 2 072
Långfristiga skulder 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 23 956 0 34 918 7 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 12 478 0 0 6 176
Övriga långfristiga skulder 0 0 887 0
Summa långfristiga skulder 36 434 0 35 805 13 676
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 243 34 918 1 460 0
Leverantörsskulder 13 0 502 3 674
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 495 451 82
Övriga kortfristiga skulder 60 496 345 126
Summa kortfristiga skulder 316 35 909 2 758 3 882
2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 44 857 45 140 47 206 27 133

Noter

2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 36 500 36 500 36 500 35 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 36 500 36 500 36 500 35 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 119,62 % 0,39 % 38,76 % 89,75 %
Soliditet (%) 14,66 % 16,25 % 14,26 % 27,65 %
Avkastning på eget kapital (%) -17,10 % 8,01 % -13,83 % -2,07 %
Riskbuffert (%) -2,80 % 0,67 % -2,24 % -0,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -13,78 % -129,44 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord