Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sigma Technology Systems AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 137 868 88 787 42 830
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 24 2 2
Total omsättning 137 892 88 789 42 832
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 20 431 12 529 5 187
Personalkostnader 92 301 57 222 26 202
Avskrivningar 68 39 6
Summa rörelsekostnader -112 800 -69 790 -31 395
Rörelseresultat 25 039 18 999 11 436
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 25 143 19 090 11 463
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 25 263 19 140 11 463
Årets resultat -611 -322 -178
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 240 147 48
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 15
Externa räntekostnader 11 3 1
Övriga finansiella kostnader 5 3 5
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 25 263 19 140 11 463
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -25 754 -19 412 -11 641
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -120 -50 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 618 257 26
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 618 257 26
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 618 257 26

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 17 346 15 733 1 519
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 29 347 19 219 15 494
Övriga kortfristiga fordringar 7 699 5 324 2 079
Summa kortfristiga fordringar 54 392 40 276 19 092
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 54 392 40 276 19 092
Summa tillgångar 55 010 40 533 19 118

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 11 421 6 602 7 005
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 203 6 121 0
Årets resultat -611 -322 -178
Summa fritt eget kapital 13 013 12 401 6 827
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 13 113 12 501 6 927
Summa obeskattade reserver 170 50 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 2 707 1 811 1 131
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 25 784 14 839 5 182
Övriga kortfristiga skulder 13 236 11 332 5 877
Summa kortfristiga skulder 41 727 27 982 12 190
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 55 010 40 533 19 118

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 123 81 43
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 62 862 39 307 17 946
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 24 134 15 216 6 979
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 980 225
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 130,35 % 143,94 % 156,62 %
Soliditet (%) 24,07 % 30,93 % 36,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 190,83 % 152,66 % 165,48 %
Riskbuffert (%) 45,92 % 47,21 % 59,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,31 % 21,55 % 26,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 511 485 417